Nájdených 20
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov 01.12.2003
183/1950 Zb. Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie 28.12.1950
395/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.11.2009
266/2003 Z. z. Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.08.2003
484/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 01.12.2001
180/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely 01.06.2001
255/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku 01.08.2000
245/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 01.11.1994
207/1994 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky 16.08.1994
102/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o majetku, ktorý sa neuvádza v majetkovom priznaní 13.05.1993
544/1991 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 20.12.1991
231/1991 Zb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích 01.06.1991
589/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. 01.01.1991
586/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o odpisovaní základných prostriedkov 29.12.1990
177/1990 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Fedrálneho zhromaždenia o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií 30.09.1990
127/1948 Zb. Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem. 04.06.1948
153/1945 Zb. Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot. 22.12.1945
108/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. 30.10.1945
5/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů. 23.05.1945