Nájdených 1123
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 01.07.2016
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 01.07.2016
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa 01.07.2007
36/2005 Z. z. Zákon o rodine 01.04.2005
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
162/1995 Z. z. Katastrálny zákon 01.01.1996
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 01.04.1964
182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie 01.07.2020
310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu 15.10.2019
207/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch 01.08.2019
107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov 01.05.2019
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 01.04.2019
 
...