Nájdených 5
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
293/1992 Zb. Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 11.06.1992
612/1992 Zb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví 01.01.1993
263/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.01.1993
70/1983 Zb. Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)