Nájdených 54
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov 25.05.2018
391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 01.01.2016
117/2015 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.07.2015
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov 01.01.2004
607/2002 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv 01.01.2003
110/2018 Z. z. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách 01.07.2018
438/2015 Z. z. Novela Občianskeho súdneho poriadku 23.12.2015
389/2015 Z. z. Novela Obchodného zákonníka 01.01.2017
239/2015 Z. z. Novela zákona o ochrane vkladov 15.10.2015
35/2015 Z. z. Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 01.04.2015
363/2014 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách 01.01.2015
141/2014 Z. z. Novela nariadenia vlády 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 01.06.2014
106/2014 Z. z. Novela Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2014
20/2013 Z. z. Novela nariadenia o vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka 01.02.2013
32/2010 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 01.02.2010
575/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.03.2010
396/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.11.2009