Opatrenie č. 233/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Platnosť od 03.10.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 231/2018 Z. z.

OBSAH

233

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. augusta 2017

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona, upravená podľa § 4 ods. 6 zákona, je 214,70 eura.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 451/2013 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Ján Richter v. r.