Nájdených 94
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
492/2004 Z. z. Vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 01.09.2004
176/2004 Z. z. Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií 01.05.2004
34/2002 Z. z. Zákon o nadáciách 01.03.2002
446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov 01.01.2002
189/1992 Zb. Zákon o úprave pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 13.05.1992
321/1991 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám 13.08.1991
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 13.08.1991
87/1991 Zb. Zákon o mimosúdnych rehabilitáciách 01.04.1991
497/1990 Zb. Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.01.1991
496/1990 Zb. Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.01.1991
402/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého 01.10.1990
392/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb. 28.09.1990
298/1990 Zb. Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého 19.07.1990
15/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky 11.03.1970
130/1968 Zb. Zákon o prechodnej úprave niektorých lehôt 26.09.1968
129/1968 Zb. Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach 26.09.1968
128/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky. 23.11.1961
127/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 100/1961 Zb. týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky. 23.11.1961
126/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prihláškach na náhradu za majetky v Rumunskej ľudovej republike podľa zákona č. 100/1961 Zb. 23.11.1961