Nájdených 101
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime 01.01.2004
417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2014
194/2011 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2011
497/2010 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011 01.01.2011
337/2010 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2010
335/2010 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku 01.01.2011
252/2009 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima 01.07.2009
450/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 01.01.2009
447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 01.01.2009
136/2008 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 01.07.2008
415/2006 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm životného minima 01.07.2006
381/2005 Z. z. Nariadenie o zvýšení sumy zaopatrovacieho príspevku 01.09.2005
163/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2004 30.04.2005
726/2004 Z. z. Zákon o odškodnení osôb z rokov 1948 až 1954 z vojenských táborov nútených prác 01.01.2005
486/2004 Z. z. Nariadenie, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie 01.09.2004
391/2004 Z. z. Zákon o plate poslanca Európskeho parlamentu 09.07.2004
32/1993 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie o štátnom vyrovnávacom príspevku 04.02.1993
288/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov. 01.10.1948
242/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky. 01.10.1949
206/1949 Zb. Nariadenie o sociálnom zaopatrení československých občanov bývajúcich v cudzine. 22.09.1949