Nájdených 55
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
571/2009 Z. z. Zákon o rodičovskom príspevku 01.01.2010
305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.09.2005
485/2004 Z. z. Nariadenie o úprave sumy prídavku na dieťa 01.09.2004
600/2003 Z. z. Zákon o prídavku na dieťa 01.01.2004
59/1964 Zb. Vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti 01.04.1964
474/2011 Z. z. Vyhláška o výkone rozhodnutia o výchove maloletých detí 01.01.2012
412/2011 Z. z. Opatrenie o úprave sumy rodičovského príspevku 01.01.2012
411/2011 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa 01.01.2012
388/2011 Z. z. Zákon o zmene Občianskeho súdneho poriadku 01.01.2012
345/2011 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
412/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 o doplnení zoznamu zmluvných strán
76/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach zoznamu zmluvných strán, urobených vyhláseniach a uplatnených výhradách k Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
516/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa 01.01.2010
317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.11.2009
27/2009 Z. z. Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
643/2008 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.01.2008
466/2008 Z. z. Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 01.01.2009
215/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 20.06.2008
243/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Albánsku republiku a Bulharskú republiku, o doplnení výhrad k článku 55 a vyhlásení Albánskej republiky a Bulharskej republiky k článku 34 a o určení ústredného orgánu podľa článku 29 v týchto štátoch, v Maďarskej republike a v Litovskej republike 30.05.2007
390/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2005