Opatrenie č. 516/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Čiastka 183/2009
Platnosť od 11.12.2009 do31.12.2010
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2010
Zrušený 336/2010 Z. z.

OBSAH

516

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 1. decembra 2009

o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 8 ods. 1 zákona sa suma „21, 25 eura“ nahrádza sumou „21, 99 eura“,

b) v § 8 ods. 2 zákona sa suma „9, 96 eura“ nahrádza sumou „10, 31 eura“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Viera Tomanová v. r.