643

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. decembra 2008,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 písm. a) až d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Počet detí a mladých dospelých v profesionálnej rodine, výška úhrady výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej rodine, podrobnosti vedenia evidencie výdavkov profesionálnou rodinou a podrobnosti o základnom vybavení dieťaťa a o ďalšom vybavení dieťaťa

§ 1

V jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a iným plnoletým fyzickým osobám do 25 rokov veku, ktoré majú na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt (ďalej len „mladý dospelý“), ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom detského domova. Ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami detského domova, v jednej profesionálnej rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej dvom deťom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým.

§ 2

(1) Výška úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,1) (ďalej len „dieťa v profesionálnej rodine“) je mesačne

a) do 10 rokov veku dvojnásobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,2)

b) od 10 rokov do 15 rokov veku 2,3 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,2)

c) od 15 rokov veku 2,5 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.2)

(2) Výška úhrady výdavkov na mladého dospelého v profesionálnej rodine, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom,1) je mesačne 1,5 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.2)

(3) Ak sa poskytuje starostlivosť dieťaťu v profesionálnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom zamestnanec detského domova, výška úhrady výdavkov podľa odseku 1 sa zvýši raz za kalendárny rok o sumu určenú na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej rodine zodpovedajúcu jednej dvanástine sumy 2,5-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa2) za každý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytovala starostlivosť; to platí aj vtedy, ak sa starostlivosť poskytovala tomuto dieťaťu len časť kalendárneho mesiaca. Ak sa počas kalendárneho mesiaca skončila starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine a na jeho miesto bolo počas tohto kalendárneho mesiaca zaradené iné dieťa, započítava sa na účely zvýšenia výšky úhrady výdavkov podľa prvej vety tento kalendárny mesiac len raz v sume určenej na úhradu výdavkov spojených s bývaním dieťaťa v profesionálnej rodine, ktorému sa skončilo poskytovanie starostlivosti v tomto kalendárnom mesiaci.

(4) Ak sa dieťaťu v profesionálnej rodine poskytuje starostlivosť v tomto rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom, podieľa sa profesionálny rodič na úhrade výdavkov spojených s bývaním v tomto rodinnom dome alebo v byte, a to v sume zodpovedajúcej súčinu počtu profesionálnych rodičov a ich vlastných detí, ktoré s nimi žijú, a podielu celkových nákladov spojených s bývaním všetkých fyzických osôb bývajúcich v kalendárnom mesiaci v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom a počtu týchto fyzických osôb. Do celkového počtu fyzických osôb sa započítava aj mladý dospelý, ktorý platí úhradu podľa § 6 ods. 2.

(5) Profesionálna rodina vedie evidenciu výdavkov na dieťa v profesionálnej rodine podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona okrem výdavkov spojených s jeho stravovaním vo výške stravovacej jednotky, osobnou hygienou dieťaťa a s hygienou domácnosti, prepravou a cestovaním dieťaťa, so školskou dochádzkou dieťaťa, s voľnočasovými aktivitami a záujmovými činnosťami dieťaťa a zvýšených výdavkov podľa odseku 3 a podľa § 4 ods. 7. Vzor tlačiva na evidenciu výdavkov dieťaťa v profesionálnej rodine je uvedený v prílohe č. 1.

(6) Základné vybavenie dieťaťa v profesionálnej rodine je v závislosti od veku a potrieb dieťaťa najmä posteľ, skriňa, písací stôl, stolička, kočík, autosedačka a predmety na zabezpečenie bezpečnosti dojčiat.

(7) Ak detský domov nezabezpečí potreby dieťaťa v profesionálnej rodine iným spôsobom, uhrádza dieťaťu tieto zvýšené náklady podľa § 52 ods. 4 zákona:

a) náklady spojené so zdravotným stavom, vekom a špeciálnymi potrebami, a to najmä náklady na lieky a zdravotnícky materiál pri dlhodobom ochorení, dioptrické okuliare, špeciálne pomôcky potrebné na prípravu na vyučovanie, plienky, hračky a náklady na podporu rozvoja talentu detí,

b) náklady spojené so športovou činnosťou, a to najmä náklady na kúpu športových potrieb a iného športového materiálu, na tréningovú prípravu, účasť na súťažiach a iné náklady spojené so športovou činnosťou.

Počet detí, mladých dospelých a počet zamestnancov v samostatných diagnostických skupinách, v samostatných skupinách, v špecializovaných samostatných skupinách, v samostatných skupinách pre mladých dospelých, v samostatných skupinách pre maloleté matky s deťmi a podrobnosti o stravovaní a výška úhrady za bývanie v detskom domove

§ 3

(1) Počet detí, mladých dospelých a maloletých matiek s deťmi v skupine je najviac

a) osem, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej diagnostickej skupine,

b) desať, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine,

c) osem, ak sa starostlivosť poskytuje v špecializovanej samostatnej skupine,

d) desať mladých dospelých v samostatnej skupine pre mladých dospelých,

e) päť maloletých matiek s ich deťmi, ak sa starostlivosť poskytuje v samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi.

(2) Starostlivosť v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine a samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi sa zabezpečuje najmenej dvomi vychovávateľmi3) alebo zamestnancami podľa § 47a zákona a ďalšími zamestnancami; celkový počet zamestnancov je najmenej päť a najviac sedem.

(3) Starostlivosť v samostatnej diagnostickej skupine a špecializovanej samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. c) prvého bodu, druhého bodu a piateho bodu zákona sa zabezpečuje v závislosti od potrieb detí a podľa vykonávanej diagnostickej činnosti najmenej piatimi zamestnancami.

(4) V samostatnej skupine pre mladých dospelých sa sociálna práca vykonáva sociálnym pracovníkom detského domova.

§ 4

(1) Stravovanie sa poskytuje podľa stravnej jednotky na deň na dieťa, na maloletú matku a na jej dieťa a na mladého dospelého. Ak táto vyhláška neustanovuje inak, stravná jednotka sa určuje zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,2) a to

a) do 3 rokov veku od 2,2 % do 3,4 %,

b) od 3 rokov do 6 rokov veku od 2,3 % do 3,6 %,

c) od 6 rokov do 10 rokov veku od 2,4 % do 3,9 %,

d) od 10 rokov do 15 rokov veku od 2,6 % do 4,2 %,

e) od 15 rokov veku od 2,7 % do 4,4 %.

(2) Stravná jednotka podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % na deň na dieťa, na maloletú matku a na jej dieťa a na mladého dospelého, ktorým sa zabezpečuje diétna strava pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte alebo špeciálnej diéte.

(3) Stravná jednotka podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % na deň na maloletého bez sprievodu.

(4) Počas sviatkov4) sa výdavky na potraviny a suroviny zvyšujú o 8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa2) na kalendárny rok na dieťa, na maloletú matku a na jej dieťa a na mladého dospelého.

(5) Počas rekreačnej činnosti vykonávanej alebo zabezpečovanej detským domovom je stravná jednotka najviac 5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa2) na deň na dieťa, na maloletú matku a na jej dieťa a na mladého dospelého. Pri odbere stravy od iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo pri stravovaní u iných fyzických osôb alebo právnických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 2,2 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa2) na deň na dieťa, na maloletú matku a na jej dieťa a na mladého dospelého.

(6) Stravná jednotka podľa odsekov 1 až 5 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

(7) Ak je potrebné zabezpečiť zvýšené náklady na stravovanie dieťaťa v profesionálnej rodine, môžu sa uhradiť zo sumy podľa § 2 ods. 1.

§ 5

Stravná jednotka na deň na dieťa, na maloletú matku a na jej dieťa a na mladého dospelého sa určuje podľa počtu odobratých jedál v percentuálnom podiele zo sumy vypočítanej podľa § 4, ktorý je

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte

1. na raňajky 12 %,

2. na desiatu 9 %,

3. na obed 40 %,

4. na olovrant 9 %,

5. na večeru 30 %,

b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte

1. na raňajky 11 %,

2. na desiatu 8 %,

3. na obed 40 %,

4. na olovrant 8 %,

5. na večeru 27 %,

6. na druhú večeru 6 %.

§ 6

Úhrada za bývanie v detskom domove, ktorú platí mladý dospelý podľa § 61 ods. 7 zákona, je vo výške 15 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu.2)

§ 7

Podrobnosti o úschove cenných vecí v detskom domove

(1) Cenné veci dieťaťa, maloletej matky a jej dieťaťa sa v detskom domove uschovajú na základe zmluvy o úschove5) uzatvorenej so zákonným zástupcom dieťaťa, opatrovníkom dieťaťa alebo majetkovým opatrovníkom dieťaťa.

(2) Cenné veci mladého dospelého sa uschovajú na žiadosť mladého dospelého na základe zmluvy o úschove.5)

(3) O uschovaných cenných veciach sa vedie evidencia cenných vecí na osobnej karte dieťaťa, maloletej matky a jej dieťaťa alebo mladého dospelého.

(4) Cenné veci sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

(5) Ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty cenných vecí dieťaťa, maloletej matky a jej dieťaťa alebo mladého dospelého, tieto veci sa uschovajú v detskom domove len na nevyhnutný čas aj bez uzatvorenia zmluvy o úschove; o tejto skutočnosti sa bezodkladne upovedomí zákonný zástupca dieťaťa opatrovník dieťaťa alebo majetkový opatrovník dieťaťa, alebo mladý dospelý.

(6) Na úschovu cenných vecí detí a mladých dospelých v profesionálnej rodine platia odseky 1 až 5 rovnako.

§ 8

Výška vreckového, vecného daru a príspevkov

(1) Výška vreckového dieťaťa a mladého dospelého je mesačne

a) 8 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,2) ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,

b) 12 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,2) ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,

c) 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa,2) ak ide o dieťa od 15 rokov veku.

(2) Dieťaťu a mladému dospelému sa pri dôležitých udalostiach v jeho živote podľa § 68 zákona poskytujú vecné dary vo výške 25 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa3) v kalendárnom roku.

(3) Výška príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého je desaťnásobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.2)

Podrobnosti o podávaní žiadosti o udelenie akreditácie, obsahových náležitostiach žiadosti o udelenie akreditácie a o overení odbornej spôsobilosti a odborných znalostí

§ 9

Žiadosť o udelenie akreditácie sa doručuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to jeden originál žiadosti a kópie žiadosti podľa počtu členov akreditačnej komisie; požadovaný počet kópií žiadosti zverejňuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Vzor žiadosti žiadateľa o akreditáciu, ktorým je fyzická osoba, je uvedený v prílohe č. 2. Vzor žiadosti žiadateľa o akreditáciu, ktorým je právnická osoba, je uvedený v prílohe č. 3.

§ 10

Ďalšími náležitosťami žiadosti o udelenie akreditácie fyzickej osobe alebo právnickej osobe sú

a) špecifikácia cieľovej skupiny klientov, najmä vek, počet, špecializácia na určitú skupinu klientov a miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, kde budú tieto opatrenia pre klientov vykonávané,

b) výstižný popis opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada udelenie akreditácie, a ak bude opatrenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vykonávané sociálnym programom, výchovným programom alebo iným programom, podrobný popis programu, najmä ciele, obsahové zameranie, časový rozsah, počet účastníkov a ďalšie podrobnosti a špecifiká programu; to neplatí, ak sa žiada o akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v krízovom stredisku alebo resocializačnom stredisku,

c) pri žiadosti o akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zariadení celkový počet miest v zariadení, formu vykonávania činnosti zariadenia, alebo ak sa žiada o akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v krízovom stredisku, program krízového strediska podľa § 62 ods. 7 zákona, alebo ak sa žiada o akreditáciu na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v resocializačnom stredisku, resocializačný program podľa § 63 ods. 5 zákona,

d) údaj o spôsobe financovania opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré sa žiada akreditácia, alebo uvedenie predpokladaného spôsobu financovania,

e) potvrdenie vydané regionálnym úradom verejného zdravotníctva o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ak žiadateľ žiada o udelenie akreditácie v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona; to neplatí, ak žiadateľ žiada o udelenie akreditácie na opatrenie, metódy, techniky a postupy, ktoré budú vykonávané v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona, alebo ide o program výchovno-rekreačného charakteru, alebo sa poskytuje starostlivosť dieťaťu v profesionálnej rodine v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec detského domova vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom,

f) vyplnené tlačivo žiadosti o odpis registra trestov fyzických osôb,6) ktoré budú svoje povolanie vykonávať v kontakte s klientmi.

§ 11

(1) Overenie odbornej spôsobilosti žiadateľa o akreditáciu overením znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) zákona sa vykonáva ústnym pohovorom na zasadnutí akreditačnej komisie. Termín a miesto overovania odbornej spôsobilosti sa žiadateľovi o akreditáciu oznamuje písomne najmenej 15 dní pred dňom vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Súčasťou písomného oznámenia je aj zoznam fyzických osôb, ktoré sa majú zúčastniť na overení odbornej spôsobilosti.

(2) Ústne overovanie sa zaznamenáva so súhlasom fyzických osôb, ktorých znalosti sa overujú zvukovým záznamom. Vyjadrenie fyzických osôb k zaznamenávaniu zvukovým záznamom sa uvedie v zápisnici. Zo zvukového záznamu sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je overený podpisom predsedu akreditačnej komisie.

§ 11a

Spoločné ustanovenia

(1) Suma úhrady výdavkov podľa § 2 ods. 1 až 3, suma vreckového, vecného daru a príspevkov podľa § 8 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor. Suma úhrady podľa § 2 ods. 4 a úhrady podľa § 6 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

(2) Vybavenie dieťaťa vecami osobnej povahy, najmä oblečenie, obuv, galantéria, okuliare, drobné šperky a hodinky, zabezpečené dieťaťu detským domovom, ktoré sú odovzdané dieťaťu po skončení starostlivosti v profesionálnej rodine alebo v skupine podľa § 3, sa zaznamená v spisovej dokumentácii dieťaťa vedenej detským domovom.


§ 12

Prechodné ustanovenie

(1) Starostlivosť v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine a samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi sa do 31. decembra 2009 zabezpečuje najmenej dvomi vychovávateľmi4) a najmenej ďalšími dvomi zamestnancami; celkový počet zamestnancov je do 31. decembra 2009 najmenej štyria zamestnanci.

(2) Ak sa v profesionálnej rodine poskytuje starostlivosť do 31. decembra 2008 výlučne mladému dospelému alebo mladým dospelým a profesionálny rodič alebo profesionálni rodiča nemajú záujem poskytovať starostlivosť podľa § 1, považuje sa určený počet detí a mladých dospelých v § 1 za splnený do osamostatnenia sa alebo do dovŕšenia 25. roku veku posledného mladého dospelého, ktorému sa v profesionálnej rodine poskytovala starostlivosť.

Záverečné ustanovenia

§ 13

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 390/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Viera Tomanová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 643/2008 Z. z.

VEDENIE EVIDENCIE VÝDAVKOV DIEŤAŤA V PROFESIONÁLNEJ RODINE

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 643/2008 Z. z.

ŽIADOSŤ ŽIADATEĽA o AKREDITÁCIU, KTORÝM JE FYZICKÁ OSOBA

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 643/2008 Z. z.

ŽIADOSŤ ŽIADATEĽA o AKREDITÁCIU, KTORÝM JE PRÁVNICKÁ OSOBA

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z.

2) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Časť XI prílohy vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

4) § 2 ods. 2 písm. b), c), g) až i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

5) § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.

6) § 19 ods. 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.