69

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

1. v zákone č. 132/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rodine v českom a slovenskom vydaní,

2. v Hospodárskom zákonníku (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) č. 45/1983 v českom vydaní a

3. v zákone o hospodárskej arbitráži (úplné znenie o hospodárskej arbitráži , ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) č. 46/1983 v českom vydaní

1. a) v bode 3 § 59 posledná veta odseku 2 má správne znieť:

„Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.“, v českom vydaní;

b) Článok III má správne znie:

„Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.“, v slovenskom vydaní.

2. V § 358 za odsekom 5 bol vytlačený chybný riadok včítane označenia odseku. Správne má byť:

(6) Organizace, která s pojišťovnou uzavírá“.

3. V § 42 ods. 1 v prvej vete je chybne uvedené slovo „odměnit“. Správne má byť:

„změnit“.

Redakcia