Zákon č. 215/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 20.06.2008

OBSAH

215

ZÁKON

z 21. mája 2008,

ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 643/2007 Z. z. sa mení takto:

V § 100 sa vypúšťa odsek 11.

Doterajšie odseky 12 až 22 sa označujú ako odseky 11 až 21.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.