Nájdených 14
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách 01.01.2003
568/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby 28.12.1990
273/2015 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2015
106/2014 Z. z. Novela Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2014
568/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008
611/1992 Zb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 110/1992 Sb. 01.01.1993
608/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 01.01.1993
473/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby 22.11.1991
429/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb. 01.11.1991
r1/c5/1991 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
535/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby 01.01.1991
174/1950 Zb. Zákon o dražbách mimo exekúcie 01.01.1951