Predpisy v roku 1956

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1956 Zb. Nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre výstavbu, Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu a Oblastnej správy pre bytovú a občiansku výstavbu na Slovensku 01.01.1956
2/1956 Zb. Nariadenie o organizácii lesného hospodárstva 01.01.1956
3/1956 Zb. Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja 22.02.1956
4/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia.
5/1956 Zb. Nariadenie o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952 01.03.1956
6/1956 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1956 01.01.1956
7/1956 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu 01.01.1956
8/1956 Zb. Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) 01.09.1956
9/1956 Zb. Nariadenie o dodávke a odbere vývozných investičných celkov 01.04.1956
10/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivé odbory umenia, a o udeľovaní a odňatí oprávnenia súkromne vyučovať v odbore umenia 20.04.1956
11/1956 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957 01.01.1956
12/1956 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Jednotného fondu pracujúcich 28.04.1956
13/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa mení vládne nariadenie o premávke na cestách 07.05.1956
14/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa doplňuje zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach 07.05.1956
15/1956 Zb. Nariadenie o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe 07.05.1956
16/1956 Zb. Nariadenie o schvaľovaní plánov železničnej prepravy 01.04.1956
17/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Medzinárodnému dohovoru o uľahčení dovozu obchodných vzoriek a reklamného materiálu, dojednanému v Ženeve 7. novembra 1952 30.05.1956
18/1956 Zb. Nariadenie o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov 01.01.1957
19/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy 16.06.1956
20/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách 01.06.1956
21/1956 Zb. Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori 04.07.1956
22/1956 Zb. Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách dohodnutom 22. decembra 1952 v Buenos Aires 04.07.1956
23/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku) 06.07.1956
24/1956 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice 01.07.1956
25/1956 Zb. Zákonné opatrenie o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach 01.01.1956
26/1956 Zb. Zákonné opatrenie o zjednotení disciplinárnych predpisov v odbore Ministerstva spojov 07.07.1956
27/1956 Zb. Nariadenie o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch 19.07.1956
28/1956 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych 01.07.1956
29/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu 03.08.1956
30/1956 Zb. Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov učiteľov a vychovávateľov 01.09.1956
31/1956 Zb. Zákonné opatrenie o úprave platových pomerov zdravotníckych pracovníkov 01.07.1956
32/1956 Zb. Nariadenie o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly 16.06.1956
33/1956 Zb. Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch 01.08.1956
34/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev 01.08.1956
35/1956 Zb. Nariadenie o úpravách v organizácii verejnej správy 01.08.1956
36/1956 Zb. Vyhláška o úprave niektorých pomerov Živnostenskej banky, národného podniku 02.08.1956
37/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
38/1956 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl 01.09.1956
39/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska 30.08.1956
40/1956 Zb. Zákon o štátnej ochrane prírody 24.08.1956
41/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb. 24.08.1956
42/1956 Zb. Nariadenie o hygienickej ochrane práce 22.09.1956
43/1956 Zb. Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa menia ustanovenia o mzde zamestnancov povolaných na službu v brannej moci 29.09.1956
44/1956 Zb. Zákonné opatrenie o dokumentácii investičnej výstavby 01.10.1956
45/1956 Zb. Zákon o skrátení pracovného času 01.10.1956
46/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vysokých školách 06.10.1956
47/1956 Zb. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) 01.10.1956
48/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
49/1956 Zb. Nariadenie o ďalšej zmene nariadenia o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom 24.10.1956
50/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore nahradzujúcom Dohovor o Medzinárodnom chladiarenskom ústave, dojednaný 21. júna 1920 a pozmenený 31. mája 1937, dojednanom 1. decembra 1954 v Paríži 08.11.1956
51/1956 Zb. Nariadenie o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách 23.11.1956
52/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946 08.12.1956
53/1956 Zb. Nariadenie o zvýšení niektorých dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia 01.12.1956
54/1956 Zb. Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov 01.01.1957
55/1956 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení 01.01.1957
56/1956 Zb. Nariadenie o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich 01.01.1957
57/1956 Zb. Nariadenie o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev 01.01.1957
58/1956 Zb. Zákon o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia 01.01.1957
59/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií 01.01.1957
60/1956 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky 23.12.1956
61/1956 Zb. Zákonné opatrenie o ťažbe rašelín 01.01.1957
62/1956 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu 07.01.1957
63/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon č. 86/1950 Zb. 01.01.1957
64/1956 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) 01.01.1957
65/1956 Zb. Zákon o prokuratúre 01.01.1957
66/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o organizácii súdov 01.01.1957
67/1956 Zb. Zákon o hospodárení s bytmi 01.01.1957
68/1956 Zb. Zákon o organizácii telesnej výchovy 01.01.1957
69/1956 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom 01.01.1957
70/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve 28.12.1956
71/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch 01.01.1957
72/1956 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia
73/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov 01.01.1957
74/1956 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dopravnej dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou z 13. januára 1956 14.01.1961
Presunúť na začiatok