Nariadenie č. 49/1956 Zb.Nariadenie o ďalšej zmene nariadenia o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom

Čiastka 26/1956
Platnosť od 24.10.1956
Účinnosť od 24.10.1956

OBSAH

49

Nariadenie ministrov financií a poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

z 19. októbra 1956

o ďalšej zmene nariadenia o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom

Ministri financií a poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ustanovujú podľa § 14 ods. 2 zákona č. 12/1955 Zb.:


Čl. I

Nariadenie ministrov financií a pôdohospodárstva č. 86/1953 Zb. o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom, sa mení takto:

1. Ustanovenie § 1 ods. 1 č. 2 znie:

2. jednotným roľníckym družstvám sa budú odpisovať z investičných pôžičiek až do ich úplného splatenia sumy, ktoré sa rovnajú zaplateným predpísaným splátkam, ako aj mimoriadnym splátkam z vlastných prostriedkov družstva na tieto pôžičky, ak družstvo riadne plní výrobné a dodávkové úlohy, zabezpečí osivové a krmivové fondy a riadne platí určené splátky,“.

2. Ustanovenie § 1 ods. 2 znie:

(2) Odpisy podľa odseku 1 č. 2 a 3 sa vykonajú k 31. októbru každého roku po zaplatení zročných splátok, pokiaľ týmito splátkami úver nebol celkom splatený. Odpisy podľa odseku 1 č. 3 sa poskytujú i tým družstvám, ktorým sa povolil odklad splátok.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Bakuľa v. r.