Nariadenie vlády č. 27/1956 Zb.Nariadenie o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch

Čiastka 16/1956
Platnosť od 19.07.1956 do11.06.1960
Účinnosť od 19.07.1956 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

27

Vládne nariadenie

zo 4. júla 1956

o mestských národných výboroch v západočeských kúpeľoch

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 zákona č. 43/1955 Zb., o československých kúpeľoch a žriedlach:


§ 1

(1) V Karlových Varoch, Mariánskych Lázňach a vo Františkových Lázňach sa zriaďujú mestské národné výbory, ktoré sú bezprostredne vedené vládou a plnia na svojom území úlohy národných výborov všetkých stupňov.

(2) Postavenie a organizácia týchto mestských národných výborov má umožniť predovšetkým plnenie ich úloh súvisiacich s výstavbou kúpeľných miest a so starostlivosťou o ich návštevníkov.

§ 2

(1) Územné obvody mestských národných výborov v Karlových Varoch, Mariánskych Lázňach a vo Františkových Lázňach určuje vláda; vláda tiež rozhoduje o vytváraní mestských obvodov v týchto mestách, o podstatnej zmene týchto obvodov a o ich zrušení.

(2) Obvodné národné výbory zabezpečujú v mestských obvodoch úlohy, ktoré inak náležia miestnym národným výborom. Obvodné národné výbory nezabezpečujú však úlohy, ktoré z dôvodov jednotného vykonávania alebo z dôvodu účelnosti nevyhnutne vyžadujú, aby ich vykonával mestský národný výbor. Rozdelenie úloh medzi mestský národný výbor a jeho obvodné národné výbory schvaľuje vláda.

§ 3

(1) Mestské národné výbory zriaďujú so súhlasom vlády pre jednotlivé úseky štátnej správy odbory a správy, a to v takom počte a s takým určením, ako to zodpovedá predovšetkým ich úlohám súvisiacim s výstavbou týchto kúpeľných miest a so starostlivosťou o ich návštevníkov.

(2) Vláda môže určiť, že niektoré úlohy, ktoré nesúvisia s výstavbou kúpeľných miest a starostlivosťou o ich návštevníkov a náležia inak okresným a krajským národným výborom, bude obstarávať pre územie mestského národného výboru okresný a krajský národný výbor.

(3) Mestské národné výbory môžu so súhlasom vlády určiť, že odbory (správy) Mestského národného výboru v Karlových Varoch budú vykonávať niektoré práce aj pre radu mestských národných výborov v Mariánskych Lázňach a Františkových Lázňach.

§ 4

Hlavné úlohy a opatrenia na zabezpečenie výstavby kúpeľných miest a starostlivosti o ich návštevníkov sa pre územné obvody mestských národných výborov v Karlových Varoch, Mariánskych Lázňach a vo Františkových Lázňach určia štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva.

§ 5

(1) Ustanovenia o mestských národných výboroch zákona č. 13/1954 Zb., o národných výboroch, a vykonávacích predpisov k tomuto zákonu platia, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, i pre mestské národné výbory v Karlových Varoch, Mariánskych Lázňach a Františkových Lázňach.

(2) Predsedovia mestských národných výborov v Mariánskych Lázňach a vo Františkových Lázňach majú však po jednom námestníkovi.


§ 6

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(2) Pokiaľ vláda neschváli novú organizáciu odborov a správ rád mestských národných výborov podľa § 2 tohto nariadenia, budú zabezpečovať úlohy štátnej správy výkonné orgány krajského a okresných národných výborov v doterajšom rozsahu.

(3) Toto nariadenie vykonajú všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.