Nariadenie vlády č. 2/1956 Zb.Nariadenie o organizácii lesného hospodárstva

Čiastka 2/1956
Platnosť od 22.02.1956 do31.12.1967
Účinnosť od 01.01.1956 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 2/1956 Zb. sa zrušuje podľa § 57 ods. 3 zákona č. 166/1960 Zb. účinným od 1. januára 1961 dňom, ktorý určí minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

2

Vládne nariadenie

z 20. januára 1956

o organizácii lesného hospodárstva

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb.:


§ 1

(1) Lesný národný majetok spravujú krajské správy lesov (ďalej len „krajské správy“), pokiaľ nebol prevedený do správy inej organizácie štátneho socialistického sektora.

(2) Krajské správy sú hospodárskymi organizáciami; sú právnickými osobami a zapisujú sa do podnikového registra.

§ 2

Pre krajské správy platia obdobne predpisy o národných podnikoch, pokiaľ toto nariadenie, prípadne štatút krajských správ neustanovia ináč.

§ 3

(1) Krajské správy prevádzajú najmä pestovanie, obnovu a ochranu lesov, ťažbu a odvoz dreva, hospodária s lesnými semenami a sadenicami a vykonávajú lesníckotechnické meliorácie, ako i výkup surového dreva v rozsahu určenom štatútom. Vykonávajú tiež odbornú správu lesov; hospodária v lesoch, ktoré im boli dané do užívania.

(2) Riadiacu činnosť a spoločné záležitosti obstarávajú krajské správy spravidla priamo; ostatné činnosti vykonávajú prostredníctvom výrobných zložiek (závodov).

§ 4

(1) Závody prevádzajú najmä pestovanie, obnovu a ochranu lesa, ťažbu, odvoz a výkup dreva; môžu byť zriadené aj pre obstarávanie zvláštnych úloh lesného hospodárstva.

(2) Závody sú samostatnými účtovnými jednotkami s obratovým účtom pre financovanie prevádzky; závody sa nezapisujú do podnikového registra.

§ 5

Právne pomery, organizáciu, činnosť, hospodárenie a riadenie krajských správ upraví štatút, ktorý vydá minister lesov a drevárskeho priemyslu so súhlasom vlády.

§ 6

Krajské správy sa zriaďujú z doterajších krajských správ lesov a správ lesného hospodárstva a z národných podnikov pre ťažbu dreva, ktoré zanikajú bez likvidácie. Minister lesov a drevárskeho priemyslu určí sídla a obvody pôsobnosti krajských správ.

§ 7

(1) Na zabezpečenie vyučovacích a vedeckých úloh lesníckych vysokých škôl v úzkom vzťahu k potrebám lesného hospodárstva zriadi minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s ministrom školstva zvláštne fakultné lesné hospodárstva, do správy ktorých prevedie určité časti lesného národného majetku.

(2) Štatút správ fakultných lesných hospodárstiev upraví právnu povahu, organizačné začlenenie a podrobnosti prevádzky týchto hospodárstiev.

(3) Štatút správ fakultných lesných hospodárstiev vydá Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 8

(1) Pre hospodársku úpravu lesov sa zriaďujú ako rozpočtové organizácie ústavy pre hospodársku úpravu lesov, jeden pre české kraje a jeden pre Slovensko.

(2) Štatút ústavov vydá Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.


§ 9

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 124/1951 Zb., o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva.

§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykoná ho minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.