Nariadenie č. 10/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydávajú predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivé odbory umenia, a o udeľovaní a odňatí oprávnenia súkromne vyučovať v odbore umenia

Čiastka 7/1956
Platnosť od 20.04.1956 do16.11.1962
Účinnosť od 20.04.1956 do16.11.1962
Zrušený 108/1962 Zb.

10

Nariadenie ministra kultúry

z 10. apríla 1956,

ktorým sa vydávajú predpisy o odbornej spôsobilosti vyučovať jednotlivé odbory umenia, a o udeľovaní a odňatí oprávnenia súkromne vyučovať v odbore umenia

Minister kultúry nariaďuje podľa § 4 zákona č. 196/1949 Zb., o súkromnom vyučovaní v odbore umenia:


§ 1

(1) Oprávnenie súkromne vyučovať jednotlivé odbory umenia udeľuje odbor pre školstvo a kultúru rady okresného národného výboru, majúc na zreteli, aby sa umožnilo odborne kvalifikovaným jednotlivcom uplatniť sa pri umeleckej výchove mládeže, najmä tam, kde nie je táto výchova dostatočne zabezpečená verejnými inštitúciami.

(2) Oprávnenie sa nemôže udeliť uchádzačom, ktorí

a) boli právoplatne odsúdení na stratu čestných práv občianskych, pokiaľ táto strata trvá,

b) nie sú telesne a duševne spôsobilí na osobný výkon oprávnenia, alebo

c) nemajú odbornú spôsobilosť pre príslušný odbor umenia.

§ 2

(1) Odbornú spôsobilosť pre príslušný odbor umenia má, kto nadobudol učiteľskú spôsobilosť vyučovať tento odbor umenia na školách umeleckého smeru tým, že vykonal v príslušnom odbore umenia odbornú skúšku spôsobilosti pre učiteľa hudby a pohybového umenia alebo úspešne vykonal záverečné skúšky určené skúšobným poriadkom na vyšších odborných hudobných školách alebo úspešne dokončil základné štúdium na vysokej škole príslušného umeleckého smeru, a ak ide o štúdium na vysokej škole výtvarnej, doplnené štúdiom na vysokej škole pedagogickej.

(2) Odbor pre školstvo a kultúru rady okresného národného výboru môže za odborne spôsobilých uznať aj iných uchádzačov so zreteľom na ich všeobecne uznanú umeleckú činnosť.

§ 3

Odbor pre školstvo a kultúru rady okresného národného výboru môže dočasne nedostatok odbornej spôsobilosti na čas nevyhnutne potrebný odpustiť, avšak len v mimoriadnych prípadoch, najmä ak by sa bez udelenia oprávnenia znemožnilo vyučovať príslušný odbor umenia v niektorej oblasti.

§ 4

Osobám uvedeným v § 6 zákona č. 196/1949 Zb., o súkromnom vyučovaní v odbore umenia, alebo uchádzačom, ktorí sa už pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zaoberali domácim vyučovaním v odbore umenia, povolí odbor pre školstvo a kultúru rady okresného národného výboru na žiadosť podanú do troch mesiacov odo dňa začiatku účinnosti tohto nariadenia, aby aj naďalej súkromne vyučovali,

a) ak sa u nich nevyskytujú skutočnosti uvedené v § 1 ods. 2 písm. a) a b),

b) ak ich učiteľská činnosť nevykazuje hrubé nedostatky a

c) ak neprerušili vyučovanie po nadobudnutí účinnosti zákona č. 196/1949 Zb., po dobu dlhšiu než jeden rok, okrem ak by išlo o prípad hodný osobitného zreteľa.

§ 5

Odbor pre školstvo a kultúru rady okresného národného výboru odníme oprávnenie súkromne vyučovať v odbore umenia tomu,

a) u koho odpadnú podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b),

b) u koho učiteľská činnosť vykazuje hrubé nedostatky,

c) kto nezačne vyučovať do roka po udelení oprávnenia,

d) kto nevyučuje po dobu dlhšiu než jeden rok, ak nejde o prípad osobitného zreteľa hodný.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Štoll v. r.