Opatrenie č. 61/1956 Zb.Zákonné opatrenie o ťažbe rašelín

(v znení č. 159/1971 Zb.)

Čiastka 32/1956
Platnosť od 23.12.1956 do24.06.1992
Účinnosť od 01.01.1972 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 72/1956 Zb. zo dňa 19. decembra 1956.

61

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 13. decembra 1956

o ťažbe rašelín

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Vzrastajúca potreba rašelín ako dôležitej suroviny pre naše hospodárstvo a vplyv pozemkov s ložiskami rašelín (ďalej len „rašelinisko“) najmä na vodohospodárske pomery vyžadujú, aby sa ťažba rašelín vykonávala plánovite a intenzívne a pritom čo najhospodárnejšie a aby sa pri nej dbalo na potreby poľnohospodárskeho, lesného a vodného hospodárstva, ako aj na záujmy zdravotnícke a aby rašeliniská boli po skončení ťažby najúčelnejším spôsobom asanované a to predovšetkým rekultiváciou.

Orgány kompetentné na riadenie ťažby rašelín

§ 2

(1) Ťažbu rašelín plánovite riadi Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré na tento cieľ najmä organizuje výskum a prieskum rašelinísk a určuje na základe výsledkov prieskumu smerný plán využitia rašelinísk.

(2) Výkonné orgány okresných národných výborov najmä

a) schvaľujú projekty a plány ťažby rašelín a rekultivácie rašelinísk (ďalej len „projekty a plány“) a povoľujú ťažbu;

b) vykonávajú bezprostredný dohľad nad správnym vykonávaním ťažby rašelín a rekultivácie rašelinísk;

c) môžu nariadiť ťažobnému podniku, aby zastavil ťažbu, ak opätovne porušuje podmienky určené pre ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk alebo ak to vyžadujú hospodárske dôvody alebo iný všeobecný záujem.

(3) Výkonný orgán okresného národného výboru schváli projekt a povolí ťažbu rašelín v území, kde sú ložiská nerastov, ktorých vyhľadávanie a dobývanie je podrobené dozoru štátnej banskej správy, po dohode s kompetentným orgánom tejto správy.

§ 3

(1) Pri Ministerstve poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa zriaďuje poradný zbor. Úlohou poradného zboru je najmä vyjadrovať sa na návrhy smerného plánu využitia rašelinísk a na návrhy vykonávacích predpisov (§ 8).

(2) Členmi poradného zboru sú zástupcovia zúčastnených ústredných úradov (orgánov) a vedeckých inštitúcií.

(3) Podrobnosti o pôsobnosti a organizácii poradného zboru určia vykonávacie predpisy.

§ 4

Osoby poverené plnením úloh pri prieskume rašelinísk a pri dohľade nad správnym vykonávaním ťažby rašelín a rekultivácie rašelinísk, ktoré sa preukážu potvrdením kompetentného orgánu, prípadne tiež povolením podľa osobitných predpisov, sú oprávnené vstupovať na nehnuteľnosti a do objektov a zariadení, vykonávať v nich potrebné práce, prieskum alebo dohľad, odoberať v potrebnom množstve vzorky pre konané vyšetrenie a požadovať potrebné doklady a údaje.

Ťažba rašelín

§ 5

(1) Ťažbu rašelín vykonávajú výhradne organizácie, ktorým ťažbu povolil výkonný orgán krajského národného výboru (ďalej len „ťažobné podniky“); pritom sa ťažobný podnik spravuje schváleným projektom a plánom, poprípade podmienkami určenými pre ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk.

(2) Ťažobný podnik je povinný zariadiť vypracovanie projektu a plánu; projekt a plán sa musí vypracovať tak, aby ťažobný postup uľahčoval najrýchlejšiu a najhospodárnejšiu asanáciu rekultiváciou.

§ 6

Nehnuteľnosti a práva, ktoré sú potrebné na uskutočnenie smerného plánu využitia rašelinísk, možno vyvlastniť, ak nedôjde s vlastníkom k dohode; vyvlastniť však nemožno rašeliniská, ktoré sú v družstevnom vlastníctve alebo ktoré boli združené k spoločnému družstevnému hospodáreniu. O vyvlastňovacom konaní a náhrade za vyvlastnenie platia obdobne predpisy o územnom plánovaní a výstavbe obcí.

§ 7

(1) Ťažobný podnik zodpovedá za vykonávanie ťažby a rekultivácie podľa schváleného projektu a plánu a podľa podmienok určených pre ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk.

(2) Po čas ťažby je ťažobný podnik povinný starať sa o údržbu miestnych ciest ku rašeliniskám, pokiaľ ich prevažne užíva.

(3) Po skončení ťažby je ťažobný podnik povinný vykonať pôdne úpravy potrebné na rekultiváciu určenú projektom a plánom. Ostatné práce spojené s rekultiváciou, ako napr. zasiatie a zasadenie, vykoná ten, kto bude pozemok po rekultivácii užívať.

§ 8

Vykonávacie predpisy

(1) Predpisy na vykonanie tohto zákonného opatrenia vydá Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi.

(2) V predpisoch vydaných podľa odseku 1 možno tiež

a) určiť pre rašeliniská, pri ktorých je to odôvodnené ich malou rozlohou, mocnosťou rašelinovej vrstvy alebo nepatrným hospodárskym alebo iným významom, odchýlky od ustanovení tohto zákonného opatrenia, prípadne také rašeliniská z jeho platnosti vyňať;

b) preniesť plnenie niektorých úloh Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na príslušné vedecké inštitúcie.

§ 9

Prechodné ustanovenia

Podnik, ktorý ťažil rašelinu pred účinnosťou tohoto zákonného opatrenia, môže v ťažbe pokračovať, je však povinný oznámiť to v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť, kompetentnému výkonnému orgánu krajského národného výboru a predložiť mu v lehote, ktorú určil, projekt a plán na schválenie; včasné oznámenie nahradzuje povolenie ťažby rašelín.


Záverečné ustanovenia

§ 10

Toto zákonné opatrenie sa nevzťahuje na rašeliniská vyhlásené za prírodný liečivý zdroj podľa zákona č. 43/1955 Zb. o československých kúpeľoch a žriedlach.

§ 11

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykoná ho minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Macháčová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.