Nariadenie č. 71/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch

Čiastka 38/1956
Platnosť od 29.12.1956 do31.12.1960
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1960
Zrušený 160/1960 Zb.

71

Nariadenie

ministra financií

z 23. decembra 1956,

ktorým sa mení a doplňuje nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch

Minister financií nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch:


Čl. I

Nariadenie ministra financií č. 60/1955 Zb. o správnych poplatkoch sa mení a doplňuje takto:

1. § 5 ods. 1 znie:

(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú pri ústnom vyrubení 300 Kčs a pri vyrubení písomnou výzvou na zaplatenie poplatku neprítomnému poplatníkovi 100 Kčs.“

2. § 5 ods. 4 znie:

(4) Kolkovými známkami sa neplatia poplatky, ktoré sa podľa sadzobníkov platia v hotovosti alebo ktoré možno podľa okolností vhodnejšie vybrať v hotovosti, i keď neprevyšujú 300 Kčs, prípadne 100 Kčs.“

3. V § 8 sa ako č. 1 vkladá ustanovenie, ktoré znie:

1. hospodárske organizácie štátneho socialistického sektora (národné podniky, iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, podniky miestneho priemyslu, podniky komunálneho hospodárstva a pod.), ako i podniky zahraničného obchodu, pokiaľ ide o poplatky podľa sadzobníkov I, II a VI; toto oslobodenie sa nevzťahuje na úkony Štátnej technickej inšpekcie poplatné podľa položiek 4, 37 až 41 sadzobníka I a na úkony dopravných inšpektorátov poplatné podľa položky 73 písm. b) a položky 74 písm. c) sadzobníka I“;

doterajšie označenie č. 1 až 4 sa mení na č. 2 až 5.

4. Suma 200 Kčs uvedená v § 14 sa zvyšuje na 300 Kčs.

5. V sadzobníku I sa menia ustanovenia položky 23, poznámky 2 k pol. 32 a ustanovenia položiek 36, 73 a 74. Nové znenie uvedených ustanovení je v prílohe, ktorá je súčiastkou tohto nariadenia.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.


Sadzobník I

správnych poplatkov vyberaných výkonnými orgánmi národných výborov a inými orgánmi štátnej správy s výnimkou orgánov vyberajúcich poplatky podľa sadzobníkov II až VI

Oddiel C

Správa vnútorného obchodu, zahraničného obchodu a niektorých iných podnikaní

Pol.Predmet poplatku Poplatok
mesačne
Kčs
ak je prevádzateľ prestarnutý alebo invalidný, ročne Kčs
23A Udelenie oprávnenia alebo predĺženie platnosti oprávnenia fyzických osôb na prevádzanie ľudovej zábavy, a to ak ide o
a) kruhový podnik (lochness, autodráhu, šikmú vlnovú želenicu), za každé sedadlo20-
b) retiazkový kolotoč
s pódiom, za každé sedadlo3520 až 30
bez pódia, za každé sedadlo2020 až 30
c) detský kolotoč do 15 miest150200 až 300
do 20 miest200200 až 300
do 30 miest300250 až 350
nad 30 miest400350 až 400
d) detské retiazkové kolo140150 až 200
e) ruské detské kolo, za každú gondolu60-
f) hojdačky veľké, za každú loď3030 až 50
detské, za každú loď2030 až 40
g) detský vláčik400-
h) hipodrom, za každého koníka30-
ch) strelnicu
1. stanovu s pultom do 4 m dĺžky400500 až 700
do 6 m dĺžky500500 až 700
do 8 m dĺžky600600 až 800
do 10 m dĺžky700600 až 800
nad 10 m dĺžky800600 až 800
2. vozovú s pultom do 4 m dĺžky500600 až 800
do 6 m dĺžky600600 až 800
do 7 m dĺžky700600 až 800
nad 7 m dĺžky800600 až 800
3. kombinovanú s hádzaním lôpt, stanovú alebo vozovúpodľa písm. ch) č. 1 alebo 2-
4. športovú bez akýchkoľvek výhier (propagácia brannej výchovy)200-
i) hádzanie lôpt
1. stanové s pultom do 4 m dĺžky300300 až 500
2. vozové s pultom do 4 m dĺžky400300 až 500
3. stanové alebo vozové s pultom nad 4 m dĺžkypodľa písm. ch) č. 1 alebo 2300 až 500
j) gulečník stanový, za každý stôl150500 až 1000
vozový, za každý stôl200500 až 1000
k) automat športový (futbalový a pod.)50200
l) silomer, dychomer alebo tzv. skúšač krvi100200 až 300
m) mechanickú hudobnú atrakciu (elektrickú kapelu)150-
n) zábavné skúšanie skiel100-
o) ukážku drobných živých alebo preparovaných zvierat alebo ukážku nerastov300-
ukážku živých cudzokrajných zvierat (aligátorov, hadov a pod.)400 až 800-
p) športové strieľanie lukom150-
r) hádzanie šípov150-
s) cestu kočíkom-200
t) kukadielko-200
u) mechanické divadlo-300
v) ukážku vtáctva-200
y) povrazochodcov alebo produkcie na stožiari800 až 1400-
z) gymnastické predstavenia v stane600 až 1200-
aa) predvádzanie cvičených zvierat400 až 1000-
bb) manéžové produkcie s cirkusovým programom900 až 3000-
cc) hudobníkov40-
dd) divadlo maňáskové140-
bábkové400 až 500-
ee) divadielko zvláštností140-
ff) akrobatické jazdy na motocykli600 až 800-
gg) výlučne kúzelnícke produkcie400 až 1200-
kúzelnícke a akrobatické produkcie600 až 1400-
Poplatok Kčs
B. Udelenie akéhokoľvek iného živnostenského oprávnenia200
Poznámky k písm. A:
1. Poplatky určené rámcovo (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) vyrubujú sa v medziach sadzby podľa rozsahu a vybavenia podniku, prípadne podľa rozsahu podniku a programu, u prevádzateľov prestarnutých a invalidných podľa sociálnych pomerov.
2. Poplatok vyrubený za udelenie oprávnenia alebo predĺženie jeho platnosti mesačnou sadzbou, určenou pre iných prevádzateľov než prestarnutých alebo invalidných, zníži sa za každé prevádzateľovo dieťa vo veku do 15 rokov o 60 Kčs, pokiaľ ide o 1. až 5. dieťa, a o 100 Kčs, pokiaľ ide o 6. a každé ďalšie dieťa; aj v týchto prípadoch treba však vyrubiť poplatok najmenej
sumou 40 Kčs, ak ide o činnosti uvedené pod písm. A a) až r),
sumou 400 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A y),
sumou 300 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A z),
sumou 200 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A aa),
sumou 450 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A bb),
sumou 40 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A cc),
sumou 40 Kčs, ak ide o maňáskové divadlo podľa písm. A dd),
sumou 100 Kčs, ak ide o bábkové divadlo podľa písm. A dd),
sumou 40 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A ee),
sumou 200 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A ff),
sumou 300 Kčs, ak ide o výlučne kúzelnícke produkcie podľa písm. A gg),
sumou 300 Kčs, ak ide o kúzelnícke a akrobatické produkcie podľa písm. A gg).
3. Za prestarnutého sa považuje prevádzateľ starší ako 65 rokov.
Za invalidného sa považuje prevádzateľ, ktorý lekárskym vysvedčením ústavu národného zdravia preukáže invaliditu vyššiu ako 60 %.

Oddiel D

Vodné hospodárstvo

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
32Poznámky:
2. Od poplatku sú oslobodené jednotné roľnícke družstvá, ktoré prijali vzorové stanovy.

Oddiel E

Výstavba. Odborný technický dozor Štátnej technickej inšpekcie

Pol.Predmet poplatku Poplatok Kčs
36Konanie o žiadosti (sťažnosti) o určenie prípustnej výšky nájomného z bytov, častí bytov, iných miestností alebo z budov alebo o určenie prípustnej výšky vedľajších platieb spojených s užívaním týchto nájomných predmetov, za každý nájomný predmet10
Poznámky:
1. Nájomným predmetom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú predmetom jednej nájomnej zmluvy.
2. Vedľa poplatku podľa tejto položky sa nevyberá poplatok za komisionálne konanie podľa pol. 6.
3. Pozri poznámku 1 k celému sadzobníku.

Oddiel G

Cestná premávka a doprava

Pol.Predmet poplatku Poplatok, ak ide o
automobil alebo traktor
Kčs
motocykel alebo príves
Kčs
73a) Pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie dokladov pre motorové vozidlo (príves) hromadne vyrobené alebo dovezené (i jednotlivo)5030
b) pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie dokladov pre motorové vozidlo jednotlivo zostavené, a to ak ide
aa) o motocykel (aj s postranným vozíkom), skúter alebo motocyklovú trojkolku (rikšu) s novými konštrukčnými prvkami, zostavené zo súčiastok,
pri motocykli s obsahom valcov do 125 ccm-1200
pri motocykli s obsahom valcov do 175 ccm-1600
pri motocykli s obsahom valcov do 250 ccm-2500
pri motocykli s obsahom valcov nad 250 ccm-3000
pri motocyklovej trojkolke (rikši) bez ohľadu na obsah valcov-3000
bb) o motorový vozík pre invalidov, zostavený zo súčiastok-100
cc) o osobný automobil (aj tzv. Station-Wagon) alebo o tzv. ľudové vozidielko, zostavené zo súčiastok30 %
úradnej odhadnej ceny vozidla v kompletnom stave, zistenej bezprostredne pred vykonaním skúšky za účelom schválenia jeho technickej spôsobilosti;
-
c) pridelenie evidenčnej značky pre motorové kolo s obsahom do 50 ccm-10
Poznámky:
1. Poplatok podľa písm. a) sa pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov znižuje na polovicu.
2. Ak sa vo výnimočných prípadoch povolí dodatočne stavba motorového vozidla uvedeného pod písm. b), ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia dopravného inšpektorátu a výkonného orgánu krajského národného výboru, vyberie sa za pridelenie štátnej poznávacej značky poplatok podľa písm. b) dvojnásobnou sadzbou.
74Schválenie technickej spôsobilosti
a) nákladného automobilu pre hromadnú prepravu osôb50-
b) častí motorového vozidla hromadne vyrábaných100100
c) motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatných častí, a to
aa) ak záleží zmena v prestavbe dodávkového automobilu na osobný automobil (aj tzv. Station-Wagon)1000-
bb) po výmene druhej podstatnej časti, ak sa ako pri prvej, tak pri druhej výmene použili podstatné časti iného typu, ako boli pôvodné časti, a to
pri motocykli s obsahom valcov do 125 ccm-1200
pri motocykli s obsahom valcov do 175 ccm-1600
pri motocykli s obsahom valcov do 250 ccm-2500
pri osobnom automobile (aj tzv. Station-Wagon) alebo ľudovom vozidielku30 %
úradnej odhadnej ceny vozidla v kompletnom stave, zistenej bezprostredne pred vykonaním skúšky za účelom schválenia jeho technichnickej spôsobilosti;
-
cc) v iných ako pod písm. aa) a bb) uvedených prípadoch, najmä tiež ak sa k motocyklu pripojí postranný vozík200100
Poznámky k písm. c):
1. Poplatok podľa písm. c) bb) sa zvýši o 20 %, ak bola schválená technická spôsobilosť vozidla, ktorého prestavba bola vykonaná bez predchádzajúceho povolenia dopravného inšpektorátu a bola vo výnimočných prípadoch povolená dodatočne.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov znižuje sa poplatok podľa písm. c) cc) na polovicu.
3. Súčasná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.