Nariadenie vlády č. 41/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb.

Čiastka 21/1956
Platnosť od 24.08.1956 do31.12.1956
Účinnosť od 24.08.1956 do31.12.1956
Zrušený 5/1957 Zb.

OBSAH

41

Vládne nariadenie

z 8. augusta 1956,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 zákona č. 56/1952 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov:


Čl. 1

Vládne nariadenie č. 114/1953 Zb. v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb. sa mení takto:

1. § 22 ods. 2 sa mení a znie:

(2) Zmena musí sa vykonať do 14 dní po dni, keď nastala alebo bola zistená skutočnosť ju odôvodňujúca; pri rastlinných výrobkoch však najneskoršie do 15. septembra bežného roku.“

2. § 29 ods. 3 sa mení a znie:

(3) Pestovatelia cukrovky, tabaku a koreninovej papriky sú povinní predať štátu všetok zber úrody týchto plodín, a to i keď dodávkovú zmluvu neuzavreli; taktiež chovatelia ovcí sú povinní po splnení povinnej dodávky vlny predať štátu všetku vlnu.“


Čl. 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Dolanský v. r.

Uher v. r.