Nariadenie č. 51/1956 Zb.Nariadenie o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách

Čiastka 27/1956
Platnosť od 23.11.1956 do31.03.1970
Účinnosť od 23.11.1956 do31.03.1970
Zrušený 3/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Pre SR stratila platnosť podľa vyhlášky MDPT SR č. 3/1970 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1970. Predpis bol opätovne zrušený vyhláškou č. 155/1973 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1974.

51

Nariadenie ministra dopravy

z 22. októbra 1956

o plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 152/1950 Zb., o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemskej plavby:


§ 1

(1) Prevádzatelia plavidiel sú povinní vykonať všetky opatrenia nutné v záujme zachovania bezpečnosti prevádzky plavby a poriadku na vnútrozemských vodách, ktoré sa používajú na plavbu (ďalej len „vnútrozemské vody"); najmä sú pri prevádzke plavby povinní

a) používať len spôsobilé a riadne vystrojené plavidlá,

b) používať na plavidlách spôsobilé posádky s potrebným počtom členov,

c) používať určené zvláštne znamenia a svetlá, ako i zachovávať osobitné pravidlá pri stretávaní, predchádzaní a státí plavidiel a pri plavbe za zhoršenej viditeľnosti, aby sa zabránilo zrážkam a iným nehodám,

d) dbať o riadne umiestnenie nákladov a iných predmetov na plavidle,

e) dodržiavať osobitné pravidlá pri preplávaní plavebnými komorami, haťovými priepustami a inými plavebnými zariadeniami,

f) dbať o ochranu vodných ciest a ich zariadení.

(2) Povinnosti uvedené v odseku 1 majú tiež osoby, ktoré sú poverené vedením plavidiel, ktoré sa používajú na vnútrozemských vodách, prípadne dohľadom nad týmito plavidlami.

(3) Osoby, ktoré používajú vnútrozemské vody inak než plavbou spôsobom, na ktorý nie je potrebné povolenie vodohospodárskeho orgánu, sú povinné zdržať sa všetkého, čím by sa mohla ohroziť bezpečnosť plavby.

§ 2

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na všetky plavidlá bez rozdielu vlajky, ktoré plávajú alebo stoja na vnútrozemských vodách.

§ 3

Pokiaľ nie je osobitnými predpismi ustanovené inak, vzťahujú sa ustanovenia tohto nariadenia tiež na prístavy a prekladiská zriadené na vnútrozemských vodách.

§ 4

Na pohraničné vody sa ustanovenia tohto nariadenia vzťahujú, len pokiaľ nie je inak ustanovené medzištátnymi dohovormi alebo osobitnými predpismi.

§ 5

Bližšiu úpravu plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách určí Ministerstvo dopravy.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.