Nariadenie č. 3/1956 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja

Čiastka 2/1956
Platnosť od 22.02.1956 do31.03.1970
Účinnosť od 22.02.1956 do31.03.1970
Zrušený 3/1970 Zb.

3

Nariadenie ministra dopravy

z 10. februára 1956

o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 2 ods. 2 zákona č. 152/1950 Zb., o úprave a bezpečnosti prevádzky vnútrozemskej plavby:


§ 1

(1) V zmysle čl. 23 Dohovoru o režime plavby na Dunaji sa v prílohe k tomuto nariadeniu určujú zmeny a doplnky Základných predpisov o plavbe na Dunaji, vydaných nariadením ministra dopravy č. 72/1953 Zb., o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja.

(2) Určené zmeny a doplnky Základných predpisov o plavbe na Dunaji sú súčiastkou tohto nariadenia a vyhlasujú sa v Prílohe Zbierky zákonov.*)


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.


Príloha nariadenia ministra dopravy č. 3/1956 Zb., o zmene a doplnení poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja

PORIADOK

plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja.

Základné predpisy o plavbe na Dunaji.

Zmeny a doplnky.

Základné predpisy o plavbe na Dunaji sa menia a doplňujú takto:

1. Čl. 10 ods. 1 sa doplňuje touto vetou:

„Ak je v postrkovom vleku vlečná loď zakrytá vlečenými loďmi, musí byť číslo alebo meno lode a názov organizácie vyznačené na štítoch dostatočne veľkých, umiestených na bočných stranách veliteľského môstika a z oboch bokov dobre viditeľných.“

2. Čl. 22 ods. 3 znie:

(3) Okrem toho označia sa v noci piliere mosta, medzi ktorými je plavebný otvor, podľa smeru prúdu pravý pilier zeleným, ľavý červeným svetlom.“

3. Čl. 27 ods. 1 znie:

(1) Ak je jedna loď na dohľad druhej, musí plávajúca loď, ktorá chce zmeniť smer, oznámiť tento manéver týmito signálmi:

a) jeden krátky zvuk = idem napravo,

b) dva krátke zvuky = idem naľavo,

c) tri krátke zvuky = mám v úmysle obrátiť,

d) štyri krátke zvuky = môj stroj ide naspäť.“

4. Čl. 29 ods. 1 znie:

(1) Pri stretnutí lodí náleží právo voliť smer lodi, ktorá pláva po prúde. Ak nemôže loď plávajúca po prúde pre kľukatosť riečišťa alebo pre iné dôvody určiť, z ktorej strany je vhodné minúť loď plávajúcu oproti, musí dať včas (najmenej jeden a pol kilometra) dva dlhé za sebou idúce zvukové signále; v tomto prípade má právo voliť smer loď, ktorá pláva proti prúdu.“

5. Ustanovenie čl. 31 sa označuje ako odsek 1; pripojuje sa odsek 2 tohto znenia:

(2) Lode plávajúce proti prúdu musia, ak je to potrebné, pri vyhýbaní zamieriť k okraju plavebnej dráhy, kde neprekážajú lodiam plávajúcim po prúde alebo kde ich neohrozujú.“

6. Ustanovenie čl. 36 sa doplňuje touto vetou:

„Predchádzanie lodí bezprostredne pred vchodom do úžiny je pri plavbe po prúde zakázané.“

7. V čl. 43 sa odsek 3 označuje ako odsek 4 a za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3 tohto znenia:

(3) Postrkový vlek dáva za plavby optické signále podľa odseku 1 a 2 z pravého boku lode, ktorá je na pravej strane vleku a nesie zelené bočné svetlo.“

8. Čl. 49 znie:

„Poznávacie znaky remorkéra a postrkového vleku vo dne

Remorkér musí niesť pri vlečení vo dne na vrchole stožiara modrú vlajku pravouhlého tvaru vo výške najmenej 6 m nad palubou; postrkový vlek nesie túto vlajku v rovnakej výške na čele najprednejšej lode na vrchole prenosného stožiara.“

9. Za čl. 50 sa vkladá čl. 50a, ktorý znie:

„Čl. 50a.

Svetlá postrkového vleku pri plavbe

(1) Plávajúci postrkový vlek musí niesť

a) v prednej časti vleku na prenosnom stožiari v rovnakej vzdialenosti medzi zeleným a červeným bočným svetlom vo výške najmenej 6 m nad vodoryskou najvyššie prípustného ponoru jedno jasné biele svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 225o; svetlo musí byť umiestené tak, aby osvetľovalo po 112o 30´ na každú stranu vleku, t. j. merané od čela až do 22o 30´ za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku z každej strany; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 4 km;

b) vo vzdialenosti 1 až 2 m zvisle pod jasným bielym svetlom ešte jedno jasné biele svetlo rovnakej konštrukcie, ako je uvedené pod písmenom a);

c) na vrchole prenosného stožiara vo vzdialenosti 1 až 2 m pod jasným bielym svetlom zelené svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 225o; svetlo musí byť umiestené tak, aby osvetľovalo po 112o 30´ na každú stranu vleku, t. j. merané od čela až do 22o 30´ za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku z každej strany; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 3 km; je rozoznávacím znakom pohybu vleku lodí postrkom;

d) v najširšej časti vleku na pravom boku (pravej strane) vleku zelené svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 112o 30´ a viditeľné v smere od čela na pravú stranu až do 22o 30´ za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 2 km;

e) v najširšej časti vleku na ľavom boku (ľavej strane) vleku červené svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 112o 30´ a viditeľné v smere od čela na ľavú stranu až do 22o 30´ za čiaru kolmú na pozdĺžnu osu vleku; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 2 km;

f) na korme každej z posledných lodí vlekovej zostavy, ktoré zaujímajú krajné miesto vo vleku, modré svetlo osvetľujúce neprerušovanou žiarou obzorový výsek 135o, t. j. po 67o 30´ na každú stranu pozdĺžnej osi lode priamo dozadu; toto svetlo musí byť viditeľné na vzdialenosť najmenej 500 m.

(2) Zelené a červené svetlo uvedené v odseku 1 písm. d) a e) musia mať z lodnej strany tienidlá, ktoré presahujú svetlá najmenej o 90 cm smerom dopredu tak, aby žiadne z týchto svetiel nemohlo byť vidno z druhej strany čela lode.

(3) Kormové modré svetlo musí mať z lodnej strany tienidlo takého rozsahu, aby nebolo viditeľné z čela.

(4) Ak korma postrkujúcej vlečnej lode prečnieva kormy krajných posledných lodí vleku, musí niesť na korme tiež modré svetlo rovnakej konštrukcie, ako je ustanovené v odseku 1 písm. f).

(5) Výškový rozdiel medzi bočným zeleným a červeným svetlom [odsek 1 písm. d) a e)] a spodným jasným bielym svetlom [odsek 1 písm. b)] musí byť najmenej 3 m.

(6) Vlečenie jednej alebo viacerých lodí pripojených bokom k vlečnej lodi sa nepovažuje za vlečenie postrkom; vlečná loď nesie v tomto prípade svetlá podľa čl. 44 a 48.“

Poznámky pod čiarou

*) Na strane 1.