Opatrenie č. 11/1956 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957

Čiastka 8/1956
Platnosť od 28.04.1956 do31.12.1959
Účinnosť od 01.01.1956 do31.12.1959
Zrušený 69/1957 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

OBSAH

11

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 12. apríla 1956

o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1956 a 1957

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Ustanovenia zákona z 20. januára 1954 č. 3 Zb., o platenej dovolenke na zotavenie v r. 1954, ktoré podľa zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 9/1955 Zb. platili tiež pre rok 1955, platia tiež pre úpravu platenej dovolenky na zotavenie v roku 1956 a 1957.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.