Nariadenie č. 5/1956 Zb.Nariadenie o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952

Čiastka 3/1956
Platnosť od 29.02.1956 do31.12.1964
Účinnosť od 01.03.1956 do31.12.1964
Zrušený 6/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Dňom 1. januára 1959 nadobudlo účinnosť nové znenie Prílohy I (Predpisy o látkach a o predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 (predpis č...

OBSAH

5

Nariadenie ministra dopravy

z 25. februára 1956

o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952

Minister dopravy nariaďuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 47 zákona č. 97/1950 Zb., o dráhach:


§ 1

Dňa 1. marca 1956 nadobúdajú účinnosť

a) Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952,

b) Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. októbra 1952.

§ 2

Dňa 1. marca 1956 nadobúdajú účinnosť

a) Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (M.D.T.), podpísaný v Ríme 23. novembra 1933 a uverejnený vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 58/1938 Zb.,

b) Dodatkový dohovor z 13. mája 1950 k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach, vyhlásený podľa nariadenia ministra dopravy č. 91/1953 Zb. v Tarifnom vestníku,

c) Medzinárodný dohovor o preprave cestujúcich a batožín po železniciach (M.D.C.), podpísaný v Ríme 23. novembra 1933 a uverejnený vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 59/1938 Zb.,

a to včítane všetkých príloh k týmto dohovorom.

§ 3

Preklad dohovorov uvedených v § 1 vydá Ministerstvo dopravy ako samostatnú publikáciu. Jej odovzdanie do predaja oznámi v Tarifnom vestníku. V Tarifnom vestníku Ministerstvo dopravy tiež vyhlási okruh štátov, viazaných uvedenými dohovormi, ako aj jeho neskoršie zmeny.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1956.


Dolanský v. r.

Pospíšil v. r.