Vyhláška č. 22/1956 Zb.Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách dohodnutom 22. decembra 1952 v Buenos Aires

Čiastka 13/1956
Platnosť od 19.06.1956 do31.07.1962
Účinnosť od 04.07.1956 do31.07.1962
Zrušený 107/1962 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XV nadobudol teda účinnosť pre Československú republiku 17. apríla 1956.

22

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. mája 1956

o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách dohodnutom 22. decembra 1952 v Buenos Aires


V Buenos Aires bol 22. decembra 1952 dohodnutý Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách, ktorý podľa svojho článku XXII zrušuje a v stykoch medzi zmluvnými vládami nahrádza Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách dohodnutý 2. októbra 1947 v Atlantic City a vyhlásený pod č. 18 Zbierky zákonov z roku 1949.

Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách z 22. decembra 1952, ktorý nadobudol účinnosť podľa článku L 1. januára 1954, ratifikoval 5. marca 1956 prezident republiky s výhradou k jeho článku XII a ratifikačná listina bola 17. apríla 1956 uložená prostredníctvom švajčiarskej vlády u generálneho tajomníka Medzinárodnej únie telekomunikácií v Ženeve. Podľa svojho článku XV nadobudol teda účinnosť pre Československú republiku 17. apríla 1956.

Český preklad tohto dohovoru spolu so znením výhrady Československej republiky k jeho článku XII vydalo Ministerstvo spojov pod názvom „Medzinárodní úmluva o telekomunikacích (Buenos Aires 1952)“. Zoznam krajín viazaných týmto dohovorom sa uverejní vo Vestníku Ministerstva spojov.


David v. r.