6

Rozpočtový zákon na rok 1956

z 10. februára 1956

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Ciele štátneho rozpočtu

Finančné prostriedky sú určené štátnym rozpočtom ako základným finančným plánom štátu a ich zdrojom je predovšetkým socialistická výroba a budovateľské úsilie pracujúceho ľudu; slúžia na hospodárne splnenie všetkých úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, najmä na urýchlenie rozvoja výrobných síl predovšetkým v ťažkom priemysle, na podstatný vzostup poľnohospodárskej výroby a rozvoja jednotných roľníckych družstiev, na zavádzanie novej techniky do výroby a na podstatný vzostup produktivity práce a tým na trvalé zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu a na podporu úsilia o zachovanie mieru.

§ 2

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 90.304,165.000 Kčs, celkové výdavky sumou 89.886,912.000 Kčs, takže vyplýva prebytok 417,253.000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy i výdavky sú 16.681,246.000 Kčs; okrem toho zvyšok rozpočtových prostriedkov národných výborov prechádzajúcich do roku 1957 je 441,800.000 Kčs.

(3) Vláda určí na vyrovnanie rozpočtov národných výborov percentové podiely na štátnych príjmoch.

§ 3

Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu

(1) Výdavky (investičné i neinvestičné) možno uskutočňovať len do výšky súm určených v štátnom rozpočte.

(2) Vláda môže povoliť uskutočnenie nevyhnutného výdavku, nekrytého v štátnom rozpočte, ak je jeho úhrada zabezpečená vyššími príjmami alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku.

§ 4

Zodpovednosť za hospodárenie

Vláda a každý jej člen, vedúci ostatných ústredných úradov a rady národných výborov sú zodpovední za to, že v odbore ich pôsobnosti sa pri hospodárení všetky plánované úlohy splnia hospodárne, že budú zisťované a využívané rezervy, ktoré vznikajú v rozvíjajúcom sa hospodárstve, že príjmové sumy štátneho rozpočtu budú prinajmenej dosiahnuté a výdavkové sumy nebudú - s výnimkou prípadov prípustných podľa tohto zákona - prekročené.

§ 5

Časové použitie rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky možno použiť len do konca roku 1956, a to len na úhradu výdavkov zročných do konca tohto roku.

(2) Úhrada výdavkov, ktoré majú a podľa ustanovení tohto zákona môžu zaťažovať rozpočtové prostriedky na rok 1956, nesmie sa odsunúť na ťarchu rozpočtových prostriedkov budúceho roku.

(3) Poukazovať peniaze na úhradu záväzkov, ktoré vzniknú po 31. decembri 1956, alebo tvoriť akýmkoľvek iným spôsobom rezervy z úspor na rozpočtových prostriedkoch nie je prípustné.

§ 6

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonných a iných opatrení

Pri návrhoch zákonov, zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia, zákonov Slovenskej národnej rady, vládnych nariadení, vládnych uznesení, uznesení Sboru povereníkov, nariadení Sboru povereníkov, nariadení ministrov, nariadení povereníkov, vyhlášok a pri všetkých opatreniach ústredných úradov, ako aj pri návrhoch uznesení národných výborov a ich rád musia sa s najväčšou zodpovednosťou zvážiť aj ich dôsledky hospodárske a finančné. Dôsledky týchto opatrení pre výdavky prípadne pre príjmy štátneho rozpočtu alebo pre bilanciu príjmov a výdavkov obyvateľstva alebo pre úverový plán treba vyčísliť a výpočet pripojiť k návrhu opatrení. Pri každom navrhovanom opatrení musí sa skúmať, či jeho povaha pripúšťa zavedenie nových príjmov, a v kladnom prípade musia sa tieto nové príjmy vždy navrhnúť.

§ 7

Zaťažovanie štátnych rozpočtov budúcich rokov

(1) Na všetky opatrenia, ktoré časovo presahujú schválený štátny rozpočet a svojimi dôsledkami zaťažujú alebo by mohli zaťažovať štátne rozpočty v budúcich rokoch, ako sú rozširovanie úradov a orgánov štátnej správy, zriaďovanie prípadne rozširovanie iných zariadení, uzavieranie nových nájomných zmlúv, vydávanie nových periodických tlačív a dlhodobé objednávky, je potrebný predchádzajúci súhlas orgánu uvedeného v odseku 2, pokiaľ by takými opatreniami sa spôsobil nový alebo vyšší výdavok pre štátnu pokladnicu.

(2) Na také opatrenia môže dať súhlas ústredný úrad alebo ich môže urobiť vo vlastnej pôsobnosti, ak očakávaný náklad neprestúpi v jednotlivom prípade sumu 50 000 Kčs a v úhrne všetkých prípadov sumu 800.000 Kčs ročne. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas Ministerstva financií a ak ide o zaťaženie prevyšujúce v jednotlivom prípade sumu 50 mil. Kčs, súhlas vlády.

(3) Ustanoveniami odseku 2 nie sú dotknuté predpisy o pôsobnosti štátnej systemizačnej komisie.

§ 8

Neprípustnosť započítania pohľadávok voči štátu

Dlžník nemôže svoj záväzok voči štátu uhradiť započítaním svojej pohľadávky proti štátu.

§ 9

Dočasné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1957

Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1957 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1957, ak nebude rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlásený pred 1. januárom 1957.


Záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Vláda sa splnomocňuje, aby do štátneho rozpočtu premietla úpravy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

(2) Minister financií vydá podrobnejšie smernice pre hospodárenie podľa štátneho rozpočtu a jeho kontrolu, a to najmä pokiaľ ide o používanie rozpočtových prostriedkov, úhradu výdavkov na nové úlohy ukladané národným výborom, viazanie rozpočtových prostriedkov určených na úhradu úloh, ktoré odpadli, a o postup pri obstarávaní úhrady výdavkov na úlohy, ktoré nie sú plne rozpočtovo zabezpečené. Pritom môže minister financií povoliť odchýlku od ustanovenia § 5 ods. 1.

§ 11

Ustanovenie § 7 zákona č. 90/1952 Zb., o Československej akadémii pôdohospodárskych vied, sa zrušuje.

§ 12

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykonajú ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.

1. príloha zákona č. 6/1956 Zb.

Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1956

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora77.243,851Hospodárstvo48.092,799
Kultúrne a sociálne opatrenia28.779,019
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva10.730,369Obrana a bezpečnosť9.605,802
Ostatné príjmy2.329,945Správa3.409,292
Úhrn90.304,165Úhrn89.886,912

Prebytok 417,253.000 Kčs

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od podnikov miestneho hospodárstva1.592,529Hospodárstvo3.264,330
Miestne dane a poplatky1.265,369Kultúrne a sociálne opatrenia11.684,820
Ostatné príjmy587,160Správa1.732,096
Podiely na štátnych príjmoch13.236,188
Úhrn16.681,246Úhrn16.681,246

2. príloha zákona č. 6/1956 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jedotlivých krajov (v tisícoch Kčs)

KrajPríjmyVýdavky
vlastnézverené a podiel na štát. príjmoch
ÚNV Praha...................431,1561.013,7961.444,952
Pražský.........................291,742938,5551.230,297
Českobudějovický......143,654519,622663,276
Plzenský.......................139,998589,598729,596
Karlovarský..................122,488449,891572,379
Ústecký.........................217,316707,627924,943
Liberecký......................204,875528,788733,663
Hradecký......................159,672533,521693,193
Pardubický...................113,023478,483591,506
Jihlavský.......................105,189473,151578,340
Brnenský......................289,336868,2371.157,573
Olomoucký...................155,733627,839783,572
Gottwaldovský.............145,429573,988719,417
Ostravský......................238,1341.044,7201.282,854
České kraje.................2.757,7459.347,81612.105,561
ÚNV Bratislava............87,014368,054455,068
Bratislavský..................130,787599,478730,265
Nitriansky.....................116,154615,561731,715
Banskobystrický..........85,992547,675633,667
Žilinský..........................96,537579,528676,065
Košický.........................94,019609,304703,323
Prešovský.....................75,346543,433618,779
Vysoké Tatry.................1,46425,33926,803
Slovenské kraje..........687,3133.888,3724.575,685
Úhrnom........................3.445,05813.236,18816.681,246