Zákon č. 66/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o organizácii súdov

Čiastka 34/1956
Platnosť od 23.12.1956 do05.07.1961
Účinnosť od 01.01.1957 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

66

Zákon

z 19. decembra 1956,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o organizácii súdov

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 66/1952 Zb. o organizácii súdov, sa mení a doplňuje takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

(2) Vojenské súdy sú vyššie vojenské súdy a vojenské obvodové súdy.“

2. § 3 ods. 2 znie:

(2) Súdy zabezpečujú, aby zákony a iné právne predpisy sa presne a dôsledne zachovávali a aby sa používali v súlade so záujmami pracujúceho ľudu. Preto tiež upozorňujú kompetentné orgány na nedostatky, ktoré v tom smere zistili. Vojenské súdy okrem toho chránia bojaschopnosť ozbrojených sborov, disciplínu a poriadok v nich ustanovený, upevňujú nedielnu veliteľskú právomoc a tým prispievajú k obrane vlasti.“

3. § 7 ods. 2 znie:

(2) Opravnou stolicou nad ľudovým súdom je krajský súd, nad vojenským obvodovým súdom vyšší vojenský súd. Ak rozhodoval krajský súd alebo vyšší vojenský súd ako súd prvej stolice, je opravnou stolicou Najvyšší súd.“

4. § 10 ods. 2 znie:

(2) Vojenské obvodové súdy rozhodujú v senátoch zložených z vojenského sudcu ako predsedu a dvoch sudcov z ľudu.“

5. § 11 ods. 1 a 2 znie:

(1) Krajské súdy rozhodujú v prvej stolici v senátoch zložených zo sudcu ako predsedu a dvoch sudcov z ľudu, v druhej stolici v senátoch zložených z troch sudcov, z ktorých jeden predsedá, a dvoch sudcov z ľudu; inak rozhodujú v senátoch zložených z troch sudcov.

(2) Vyššie vojenské súdy rozhodujú v prvej stolici v senátoch zložených z vojenského sudcu ako predsedu a dvoch sudcov z ľudu; v druhej stolici v senátoch zložených z troch vojenských sudcov, z ktorých jeden predsedá, a dvoch sudcov z ľudu; inak rozhodujú v senátoch zložených z troch vojenských sudcov.“

6. V § 15 ods. 1 nahradzujú sa slová „podrobnosti určuje spravovací poriadok “slovami „podrobnosti určí minister spravodlivosti“.

7. § 16 znie:

(1) Prezident republiky ako vrchný veliteľ zriaďuje a zrušuje vojenské súdy. Za zvýšeného ohrozenia vlasti môže prezident republiky toto právo preniesť na podriadené vojenské orgány.

(2) Vojenské súdy sa zriaďujú s pôsobnosťou

a) pre územné obvody,

b) pre funkcionárov ozbrojených sborov,

c) pre časti ozbrojených sborov.

(3) Pôsobnosť podľa jednotlivých bodov odseku 2 môže sa spojovať.

(4) Ustanovenia § 15 sa môžu použiť obdobne aj pre vyššie vojenské súdy a pre vojenské obvodové súdy.“

8. § 17 sa zrušuje.

9. V § 19 sa škrtajú pod č. 1 slová „alebo vyšších poľných“ a pod č. 2 za slovom „súdov“ sa vkladajú pred bodkočiarkou slová „alebo generálny prokurátor proti takým rozhodnutiam prokurátorov“.

10. § 20 ods. 1 znie:

(1) Na návrh predsedu Najvyššieho súdu alebo generálneho prokurátora môže Najvyšší súd,

a) ak to považuje so zreteľom na povahu trestného činu alebo osobu páchateľa alebo so zreteľom na význam občianskoprávnej veci za potrebné, odňať vec kompetentnému ľudovému súdu (vojenskému obvodovému súdu) a prikázať ju na ďalšie konanie a rozhodnutie krajskému súdu (vyššiemu vojenskému súdu),

b) z dôležitých dôvodov odňať vec, v ktorej bolo podané odvolanie proti rozsudku ľudového súdu (vojenského obvodového súdu), kompetentnému krajskému súdu (vyššiemu vojenskému súdu) a rozhodnúť o odvolaní sám.

Súd, ktorý potom rozhoduje, spravuje sa v občianskoprávnej veci predpismi o konaní platnými pre súd, ktorému bola vec odňatá.“

11. § 23 ods. 1 znie:

(1) Trestné a občianskoprávne kolégium rozhoduje ako súd druhej stolice v senátoch zložených z troch sudcov príslušného kolégia a dvoch sudcov z ľudu, vojenské kolégium v senátoch zložených z troch vojenských sudcov vojenského kolégia a dvoch sudcov z ľudu; ináč rozhoduje trestné a občianskoprávne kolégium v senátoch zložených z troch sudcov príslušného kolégia, vojenské kolégium v senátoch zložených z troch vojenských sudcov.”

12. § 24 sa zrušuje.

13. § 28 včítane nadpisu znie:

„Spravovací poriadok Najvyššieho súdu

Podrobnosti, najmä o organizácii práce na Najvyššom súde, o jeho vedení, o zostavovaní senátov v jednotlivých kolégiách, o organizácii a bližšej pôsobnosti v súdnych kolégiách, o postupe pri rokovaní a hlasovaní prezídia Najvyššieho súdu a pléna Najvyššieho súdu, o spôsobe výkonu práva dozoru nad rozhodovacou činnosťou súdov a o spôsobe zabezpečovania jednotnosti ich rozhodovania, určí spravovací poriadok Najvyššieho súdu; uznesie sa o ňom plénum Najvyššieho súdu.”

14. § 29 ods. 1 znie:

(1) Počet sudcov z ľudu potrebný pre ľudové a krajské súdy určí predseda krajského súdu, pre vojenské obvodové súdy a vyššie vojenské súdy náčelníci týchto súdov, pre Najvyšší súd predseda Najvyššieho súdu.”

15. § 38 ods. 2 znie:

(2) Minister spravodlivosti alebo ním splnomocnené orgány dozerajú, ako súdy plnia svoje úlohy a ako vo svojej činnosti dodržiavajú socialistickú zákonnosť. Predmetom dohľadu nad súdnym rozhodovaním môžu byť len rozhodnutia, ktoré sú právoplatné.”

16. § 39 znie:

(1) Súdnu správu na krajských súdoch a na ľudových súdoch v obvode krajského súdu vykonáva predseda krajského súdu, ktorý vo veciach súdnej správy podlieha Ministerstvu spravodlivosti.

(2) Súdnu správu na Najvyššom súde vykonáva predseda Najvyššieho súdu, ktorý vo veciach súdnej správy podlieha ministrovi spravodlivosti. Úlohy súdnej správy uvedené v § 38 ods. 1 plní na vojenskom kolégiu Najvyššieho súdu predseda Najvyššieho súdu prostredníctvom predsedu vojenského kolégia.

(3) Súdnu správu na vojenských súdoch vykonáva na Ministerstve spravodlivosti Hlavná správa vojenských súdov.”

17. § 43 sa zrušuje.

18. V § 44 odpadá zmienka o § 43.

19. § 48 znie:

„Oprávnenia vo veciach súdnej správy, ktoré doterajšie predpisy zverujú krajskej súdnej správe alebo správe Ministerstva spravodlivosti pri krajskom národnom výbore, vykonáva v budúcnosti predseda krajského súdu.”

20. V § 49 nahradzujú sa slová „spravovací poriadok, ktorý vydá minister spravodlivosti nariadením” slovami „minister spravodlivosti”.


Čl. II

U sudcov z ľudu všeobecných súdov znižuje sa dolná veková hranica na 23 rokov; horná veková hranica sa ruší.

Čl. III

Ustanovenie § 18 zákona č. 142/1950 Zb. o konaní vo veciach občianskoprávnych (občianskeho súdneho poriadku) v znení zákona č. 68/1952 Zb. sa ruší.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957. Vykoná ho minister spravodlivosti a ostatní zúčastnení členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.