Nariadenie vlády č. 35/1956 Zb.Nariadenie o úpravách v organizácii verejnej správy

Čiastka 18/1956
Platnosť od 01.08.1956
Účinnosť od 01.08.1956

OBSAH

35

Vládne nariadenie

z 24. júla 1956

o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Dňom 1. augusta 1956 sa zriaďuje Povereníctvo miestnych palív a naftového priemyslu.

§ 2

Podrobné vymedzenie úloh Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu vykoná vláda.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.