Zákon č. 69/1956 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom

(v znení č. 50/1959 Zb.(nepriamo), 50/1959 Zb.)

Čiastka 36/1956
Platnosť od 28.12.1956 do31.12.1961
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1961
Zrušený 145/1961 Zb.

69

Zákon

z 20. decembra 1956,

ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I - Zrušený od 1. 1. 1960.

Čl. II

Zákon č. 78/1952 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva sa mení a doplňuje takto:

1. § 17 znie:

„Daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň za bežný rok, pokiaľ vykonáva činnosť alebo poberá príjmy podrobené tejto dani, a to vo výške jednej štvrtiny poslednej ročnej daňovej povinnosti. Preddavky na daň sú zročné vždy do konca prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťročia. Štvrťročné preddavky na daň nie sú povinní platiť daňovníci, ktorých ročná daňová povinnosť nepresahuje 100 Kčs.“

2. § 19 znie:

„Ak nebola daň (preddavok na daň) včas zaplatená, je daňovník povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane (preddavkov na daň) s príslušenstvom, zistených k 31. januáru, 30. aprílu, 31. júlu a 31. októbru.“

Čl. III

Zákon č. 79/1952 Zb. o živnostenskej dani sa mení takto:

§ 5 znie:

„Zročnosť dane

(1) Daňovník je povinný platiť daň vopred štvrťročne, a to za prvý štvrťrok do 15. februára, za druhý štvrťrok do 15. mája, za tretí štvrťrok do 15. augusta a za štvrtý štvrťrok do 15. novembra.

(2) Ak daň nebola zaplatená včas, je daňovník povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených k 15. februáru, 15. máju, 15. augustu a 15. novembru.“

Čl. IV

Zákon č. 80/1952 Zb. o domovej dani sa mení a doplňuje takto:

§ 16 znie:

„Zročnosť dane

(1) Daň sa platí štvrťročne vždy do 15. februára, 15. mája, 15. augusta a 15. novembra, s výnimkami uvedenými v odseku 2.

(2) Daň z budov neprenajatých (§§ 7 a 8) je zročná v dvoch rovnakých splátkach v lehotách do 15. februára a do 15. mája. Ak nie je daň viac ako 100 Kčs, je daňovník povinný zaplatiť celú daň do 15. februára.

(3) Ak nebola daň zaplatená včas, daňovník je povinný zaplatiť penále vo výške 5 % nedoplatkov dane s príslušenstvom, zistených k 15. februáru, 15. máju, 15. augustu a 15. novembru a pri dani z budov neprenajatých k 15. februáru a 15. máju.“


Čl. V

Minister financií sa splnomocňuje, aby pri daniach, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,

1. upravoval podľa potreby v medziach zdaňovacieho obdobia lehoty zročnosti;

2. menil podľa potreby výšku penále za oneskorené platenie;

3. určil podmienky, za ktorých môžu finančné odbory rád okresných národných výborov upustiť od predpisu penále.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.