Nariadenie vlády č. 16/1956 Zb.Nariadenie o schvaľovaní plánov železničnej prepravy

Čiastka 10/1956
Platnosť od 15.05.1956 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1956 do30.06.1964
Zrušený 132/1964 Zb.

OBSAH

16

Vládne nariadenie

z 27. apríla 1956

o schvaľovaní plánov železničnej prepravy

Vláda Republiky československej nariaďuje podľa § 24 ods. 1 zákona č. 97/1950 Zb., o dráhach:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 37/1954 Zb., ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok, sa mení takto:

1. § 9 ods. 2 znie:

(2) Ročné plány prepravy zostavuje pre celú železničnú sieť Ministerstvo dopravy a schvaľuje ich vláda ako súčasť štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Štvrťročné plány prepravy s rozvrhnutím na jednotlivé mesiace schvaľuje minister dopravy, spravuje sa pritom ročným plánom prepravy.“

2. § 12 ods. 2 znie:

(2) Mesačnú plánovanú normu prepráv tovaru prideľuje náčelník železnice podľa schváleného plánu prepravy, a to podľa rozhodnutia (rozpisu plánu) ústredných úradov, nadriadených odosielateľom.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1956; vykoná ho minister dopravy.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.