Nariadenie vlády č. 38/1956 Zb.Nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 20/1956
Platnosť od 15.08.1956
Účinnosť od 01.09.1956

OBSAH

38

Vládne nariadenie

z 24. júla 1956

o zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách:


§ 1

(1) Názov Vysokej školy staviteľstva v Brne sa mení a znie: „Vysoké učenie technické v Brne“.

(2) Na Vysokom učení technickom v Brne sa zriaďuje fakulta energetická.

§ 2

Lesnícka fakulta Vysokej školy staviteľstva v Brne sa organizačne začleňuje do Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne, ktorej názov sa mení a znie: „Vysoká škola poľnohospodárska a lesnícka v Brne“.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1956; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.