Nariadenie vlády č. 32/1956 Zb.Nariadenie o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly

(v znení č. 99/1961 Zb.)

Čiastka 17/1956
Platnosť od 31.07.1956 do24.10.1967
Účinnosť od 28.09.1961 do24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.

OBSAH

32

Vládne nariadenie

zo 4. júla 1956

o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Štátna drevárska inšpekcia sa pričleňuje k Ústrednému úradu štátnej kontroly a štatistiky. Pôsobnosť ministra lesov a drevárskeho priemyslu podľa zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 22/1955 Zb., o štátnej drevárskej inšpekcii, vykonáva minister štátnej kontroly.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. júnom 1956; vykoná ho minister štátnej kontroly.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Krosnář v. r.