70

Vládne nariadenie

zo 4. decembra 1956,

ktorým sa vykonáva zákon č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 38 ods. 1 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve:


Prvá časť

Hospodárenie s vodami a plánovanie

Hospodárenie s vodami

§ 1

Všetka povrchová a podzemná voda slúži na zabezpečenie hospodárskych a iných spoločenských potrieb. Hospodárenie s vodami sa spravuje štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a zásadami štátneho vodohospodárskeho plánu.

§ 2

(1) Voda na pozemkoch alebo v pozemkoch v správe (vlastníctve) rozpočtových, hospodárskych a ostatných organizácií, prípadne i vo vlastníctve jednotlivcov, môže sa použiť, ak to vyžaduje zabezpečenie hospodárskych a iných spoločenských potrieb. Týmto organizáciám a jednotlivcom musí však byť zaručené množstvo vody potrebné pre uspokojenie ich potrieb.

(2) Pri určení množstva vody na vlastnú potrebu sa berie do úvahy, či možno túto potrebu zabezpečiť iným spôsobom než zo zdrojov na dotyčných pozemkoch alebo vodou inej akosti.

(3) Užívanie vody podľa odsekov 1 a 2 upraví po vykonanom konaní odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru.

§ 3

Štátny vodohospodársky plán

Štátny vodohospodársky plán vedie, doplňuje a spresňuje Ústredná správa vodného hospodárstva tak, aby bol v zhode so súčasným stavom rozvoja národného hospodárstva, prírodných podmienok, ako i v súlade s vývojom a pokrokom prírodných a technických vied, a zabezpečuje sústavné uplatňovanie jeho zásad pri hospodárení s vodami. Preto sú povinné ústredné úrady a orgány oznamovať Ústrednej správe vodného hospodárstva požiadavky na množstvo vody, ktoré hodlajú uplatniť v budúcich rokoch.

§ 4

Distribučné poriadky vody

Ak to vyžaduje plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva alebo ak je nedostatok vody, môže odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru vydávať po vykonanom konaní distribučné poriadky pre jednotlivé povodia alebo ich časti, pokiaľ si to v osobitných prípadoch nevyhradí Ústredná správa vodného hospodárstva; pri vydávaní týchto poriadkov súčasne určí, pri akom stave vody sú tieto poriadky záväzné.

Druhá časť

Užívanie vôd, korýt tokov, pobrežných pozemkov, vypúšťanie odpadových vôd a ochrana proti vodám

§ 5

Normy potreby vody

Celoštátne normy potreby a spotreby vody ako ukazovatele pre zavádzanie a kontrolu hospodárneho využívania vody určí Ústredná správa vodného hospodárstva v spolupráci so zúčastnenými ústrednými úradmi. Rezortné normy potreby a spotreby vody určia kompetentné ústredné úrady po dohode s Ústrednou správou vodného hospodárstva.

§ 6

Užívanie vody na plavbu

(1) Hydrotechnické časti prístavov a prekladísk sú také časti prístavov a prekladísk, ktoré sú zriadené v koryte, na brehu alebo na pobrežných pozemkoch a ktoré majú vplyv na stav vody v toku, na jej odtok a na odchod ľadu alebo tvoria súčasť iných vodohospodárskych stavieb. V pochybnostiach rozhodne odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru po dohode s orgánom štátnej správy vo veciach plavby.

(2) Povolenie odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru je potrebné najmä pre tieto stavby a zariadenia:

a) na stavbu hydrotechnických častí prístavov a prekladísk (napr. nábreží, bazénov, mól, vjazdov a výjazdov) a ich zariadení a na úpravu hrádzí v korytách tokov a na brehoch na plavebné účely;

b) pre vodohospodárske diela a zariadenia ako plavebné zariadenia (pre plavebné komory, pre zariadenia na prepravu plavidiel cez hrádze, pre pristávanie a odplávanie plavidiel), a to v korytách tokov a na brehoch.

(3) Pre stavby a iné zariadenia v korytách tokov, na brehoch alebo v zátopovom území, slúžiace na plavebné účely, je potrebný súhlas odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru podľa § 10 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve (ďalej len „zákon“).

(4) V rozhodnutí o povolení plavebných zariadení musí sa dbať na požiadavky uplatnené orgánmi ministerstiev národnej obrany a vnútra v záujme obranyschopnosti a bezpečnosti štátu a Ministerstva zdravotníctva z dôvodov hygienických a epidemiologických opatrení. O konaní a rozhodnutí musia byť upovedomení všetci zúčastnení.

(5) Na plavidlách je prevádzateľ povinný vybudovať zariadenia, ktoré zabraňujú vypúšťanie znečistenej odpadovej vody, oleja, popola alebo iných škodlivých látok do plavebnej dráhy alebo do tokov a nádrží. Tieto zariadenia sa musia udržiavať v stave schopnom prevádzky.

§ 7

Zvláštne užívanie vody

(1) Povolenie odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru je potrebné na tieto spôsoby užívania vody a pre stavby a zariadenia, pre ich zmeny umožňujúce toto užívanie, pokiaľ nejde o všeobecné užívanie vody podľa § 6 zákona a o užívanie vody pre plavbu podľa § 7 zákona:

a) na využitie vôd pre zásobovanie obyvateľstva;

b) na využitie vôd pre poľnohospodárske závlahy;

c) na užívanie vôd pre všetku priemyslovú a energetickú výrobu;

d) na vypúšťanie odpadových vôd;

e) na užívanie vôd pre všetky ostatné hospodárske potreby;

f) na zachytávanie vôd na jednotlivých nehnuteľnostiach za účelom ich hospodárskeho využitia a na zabezpečenie vody v čase jej nedostatku.

(2) Pre stavby a zariadenia umožňujúce ochranu nehnuteľností pred škodlivými účinkami povrchových vôd pokiaľ nejde o zriaďovanie jednoduchých zariadení na jednotlivých nehnuteľnostiach na zachytávanie vody pre ich ochranu podľa § 6 zákona, treba si vyžiadať povolenie odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, ak ide najmä:

a) o úpravu vodných tokov, majúcu za účel ochranu územia včítane stavieb a zariadení;

b) o odvodnenie pozemkov a území;

c) o ochranné hrádze;

d) o vodné nádrže na zadržanie prívalových vôd.

§ 8

Užívanie podzemnej vody

(1) Podzemné vody sa prednostne vyhradzujú pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou; pre výrobu poľnohospodársku a priemyslovú len, pokiaľ vyžadujú akosť pitnej vody.

(2) Ak dôjde k zmene alebo zrušeniu povolenia na užívanie podzemnej vody (§ 23 ods. 4 zákona), urobí odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru opatrenie, aby nebola ohrozená alebo porušená hospodárska prevádzka užívateľa, ktorému sa podzemná voda odníma; najmä určí podľa potreby náhradný zdroj za odňatú vodu.

§ 9

Studne

(1) Odbory pre vodné hospodárstvo rád krajských národných výborov prejednajú po dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby návrhy na povolenie na užívanie podzemných vôd z artézskych studní a zo studní, z ktorých sa má odoberať voda na výrobné účely v množstve nad 0,3 l/sek., alebo ktoré majú slúžiť na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou. Zároveň prejednajú aj vybudovanie na to potrebných zariadení a rozhodnú o nich.

(2) Užívanie pitnej a úžitkovej vody zo studní s odberom do 0,3 l/sek., s výnimkou studní uvedených v odseku 1, povoľujú stavebné úrady po dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby. Odbory pre vodné hospodárstvo rád krajských národných výborov upravia a povolia užívanie vody zo studní budovaných jednotlivcami len vtedy, ak sa objaví pre takúto úpravu osobitná potreba.

(3) Stavebné úrady vedú zoznamy všetkých nimi povolených studní; rovnopis základného zoznamu a jeho zmeny a doplnky predložia odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru v lehotách určených Ústrednou správou vodného hospodárstva po dohode s Ústrednou správou pre bytovú a občiansku výstavbu.

§ 10

Odpadové vody

Odpadovými vodami sú vody, ktoré po použití odtekajú zo sídlisk, obcí, závodov, zo zdravotníckych zariadení a podobne, ktoré po použití majú zhoršenú akosť alebo zmenenú teplotu. Odpadovými vodami sú tiež odtoky znečistených zrážkových vôd, pokiaľ môžu mať škodlivý vplyv na povrchové a podzemné vody a zabraňujú použitiu týchto vôd na účely, na ktoré sú potrebné.

§ 11

Otvorenie prevádzky v závodoch, v ktorých vznikajú závadné odpadové vody

(1) Výroba v nových závodoch alebo v nových výrobných a iných zariadeniach, pri ktorej vznikajú závadné odpadové vody, ako aj prevádzka kanalizačných zariadení sídlisk a zdravotníckych zariadení, nesmú sa začať, dokiaľ sa odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru nepresvedčí miestnou ohliadkou, že sa vybudovali vyhovujúce zariadenia na čistenie alebo zneškodnenie odpadových vôd a že tieto zariadenia sú schopné prevádzky, ako sa pokusnou prevádzkou alebo inak osvedčilo, a dokiaľ nevydá prevádzateľovi povolenie na vypúšťanie odpadových vôd. Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru pri tomto zisťovaní a rozhodovaní postupuje po dohode s orgánmi hygienickej a protiepidemickej služby a spravuje sa pritom normami akosti povrchových vôd (§ 16 ods. 1).

(2) Konanie podľa odseku 1 sa vykoná v rámci konania podľa predpisov o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky.

(3) Pri zmene výroby alebo prevádzky, ktorá má nepriaznivý vplyv na množstvo a akosť odpadovej vody, hoci sa neprejaví v budovaní nových investícií, postupuje sa primerane podľa odseku 1.

§ 12

Súhlas pre stavby, zariadenia a iné opatrenia v korytách, na brehoch a v zátopových územiach podľa § 10 zákona

(1) Investor stavieb a zariadení, na prevedenie ktorých je potrebné povolenie stavebného alebo iného orgánu podľa osobitných predpisov (napr. stavebných, železničných, telekomunikačných, plynárenských a pod.), a ktoré majú vplyv na vodné pomery v korytách, na brehoch alebo v zátopovom území, musí si opatriť súhlas odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru. Ide najmä o výstavbu obytných, pôdohospodárskych alebo priemyslových budov, dopravných stavieb, mostov, komunikácií, elektrických, plynových a iných vedení, o trvalé oplotenia pobrežných pozemkov, ako aj o vedenie káblov.

(2) Súhlas odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru je potrebný aj vtedy, ak ide o zariadenia alebo opatrenia na brehoch alebo v zátopovom území, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné alebo iné povolenie, ktoré však ovplyvňujú vodné hospodárstvo.

(3) Rozsah zátopového územia určí odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru podľa najvyššej známej hladiny vody.

§ 13

Užívanie korýt tokov a pobrežných pozemkov

(1) Pozemky, po ktorých odtekajú vody v tokoch, sa rozumejú korytá tokov spolu s brehmi. Rozsah koryta a brehov upravených tokov je určený v stavebných plánoch vykonaných úprav. Pri neupravených vodných tokoch vymedzí rozsah koryta a brehov odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru podľa smerníc, ktoré vydá Ústredná správa vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

(2) Organizácia spravujúca vodný tok alebo organizácia vykonávajúca úpravy toku môže užívať pobrežné pozemky, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné, na zriaďovanie, prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych diel a zariadení, na prevádzanie vodohospodárskych stavieb alebo na vykonávanie vodohospodárskych prác a na iné vodohospodárske účely. Ak nedôjde k dohode medzi vlastníkom (správcom), prípadne užívateľom týchto pozemkov s organizáciou spravujúcou vodný tok alebo s organizáciou vykonávajúcou úpravy toku, prejedná vec odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru so zúčastnenými orgánmi a rozhodne o tom, v akom rozsahu a po aký čas treba tieto pozemky používať.

(3) Ak sa organizácia spravujúca vodný tok alebo organizácia vykonávajúca úpravu toku nedohodne s vlastníkom (správcom), prípadne užívateľom pozemku o náhrade, rozhodne o nej súd. Pri určení výšky náhrady prihliadne súd na prospech, ktorý z vykonanej úpravy má vlastník (správca), prípadne užívateľ. Pri organizáciách štátneho socialistického sektora platia predpisy, ktoré upravujú vzájomné poskytovanie náhrad.

(4) Ustanovenie odseku 1 platí primerane na opustené korytá, t. j. na korytá vodných tokov, ktoré buď prirodzenou alebo umelou zmenou toku sú len občas zaplavované vodou.

§ 14

Úprava vodných pomerov na susedných pozemkoch

(1) Vlastník pozemku nesmie svojmocne meniť prirodzený odtok vody, a tým pôsobiť škody na susedných pozemkoch. Vlastník pozemku je povinný po vykonanom konaní trpieť za náhradu, aby sa voda zviedla cez jeho pozemok na miesto zneškodnenia alebo využitia a aby sa na jeho pozemku vykonali všetky práce na to potrebné.

(2) Kto je odkázaný na užívanie vodného zdroja, ku ktorému je najúčelnejší prístup cez cudzí pozemok, má nárok, aby mu bol za náhradu dovolený prístup k vodnému zdroju. Vlastník (správca), prípadne užívateľ pozemku, je oprávnený požadovať, aby prístupom nebol zbytočne obťažovaný a poškodzovaný.

§ 15

Prirodzené zmeny vodných tokov

Ak voda odplaví časť pozemku alebo ak tok zmení svoje koryto, môžu vlastníci pobrežných pozemkov zriadiť na svoj náklad pôvodný stav len so súhlasom odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru.

Tretia časť

Ochrana vôd

§ 16

Čistenie odpadových vôd

(1) Odpadové vody musia byť vyčistené na stupeň čistoty určený odborom pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru po dohode s orgánom hygienickej a protiepidemickej služby podľa záväzných noriem akosti povrchových vôd v recipiente, vydaných Ústrednou správou vodného hospodárstva po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi. Na ich čistenie a zneškodnenie musia užívatelia vody vybudovať všetky zariadenia potrebné na to, aby do vodných tokov, nádrží alebo podzemných vôd sa vypúšťala vyčistená a zneškodnená voda. Pri budovaní týchto zariadení musia užívatelia dbať na hospodárne využitie hodnotných látok obsiahnutých v odpadových vodách. Vybudované zariadenia musia užívatelia vody udržiavať v prevádzke a v riadnom stave a zdokonaľovať ich podľa vývoja čistiacej techniky a pri ich prevádzke zachovávať schválený prevádzkový poriadok.

(2) Dokiaľ sa nevybudujú dokonalejšie zariadenia na čistenie alebo na iné zneškodnenie odpadových vôd, musia byť doterajšie zariadenia, pokiaľ nimi možno dosiahnuť hoci len čiastočné vyčistenie odpadových vôd, v prevádzke a riadne obsluhované. Kde dosiaľ sa nevybudovali také zariadenia, je užívateľ vody povinný vykonať aspoň opatrenie na zníženie znečistenia podľa pokynu odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, ktorý vydá po vykonanom konaní. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na novobudované závody (§ 9 zákona).

§ 17

Využitie látok z odpadových vôd

(1) Užívateľ vody je povinný využiť všetky hodnotné látky obsiahnuté vo vypúšťaných odpadových vodách, ktoré možno hospodárne využiť. Ak tak nemôže urobiť vo vlastnom závode, je povinný umožniť toto využitie inému záujemcovi.

(2) Ak ide o národný majetok, urobí potrebné opatrenia na využitie hodnotných látok z odpadových vôd, najmä prenechaním pozemkov alebo zariadení potrebných na toto využitie, kompetentný orgán podľa predpisov o správe národného majetku po vyjadrení odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru.

§ 18

Vypúšťanie zvláštnych druhov vôd do povrchových a podzemných vôd

(1) Pri rozhodovaní o povolení vypúšťať do povrchových alebo podzemných vôd zvláštne druhy vôd, ktoré majú škodlivý účinok na vody povrchové alebo podzemné, najmä vody soľné, banské, zmiešané so zemnými olejmi, použité i nepoužité vody z kúpeľných i žriedlových zariadení, spravujú sa odbory pre vodné hospodárstvo rád krajských národných výborov všeobecnými podmienkami na ochranu povrchových i podzemných vôd vydanými Ústrednou správou vodného hospodárstva po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi.

(2) Prevádzatelia baní, pokiaľ nemajú povolenie odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, sú povinní urobiť všetky opatrenia, ktorými sa zabráni vnikanie a vypúšťanie v prevádzke použitých banských vôd do povrchových alebo iných podzemných vôd, ak môžu mať škodlivý vplyv na zloženie vody pri ďalšom jej užívaní pre účely užívateľov alebo na vodohospodárske diela a zariadenia.

(3) Užívanie upotrebiteľných banských vôd, o ktorých banský podnik vyhlási, že ich nepotrebuje na banskú prevádzku, môže odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru po dohode so štátnou banskou správou povoliť pre hospodárske a iné spoločenské potreby.

§ 19

Ochrana vodných tokov, vodohospodárskych diel a zariadení

Nie je dovolené akokoľvek poškodzovať vodohospodárske diela a zariadenia, vodné toky, korytá, brehy, ochranné hrádze a s nimi spojené stavby, najmä:

a) hádzať akékoľvek predmety do korýt vodných tokov a do nádrží, ako aj ukladať na brehoch vodných tokov a nádrží a na miesta, z ktorých by mohli byť odplavené do tokov, predmety a látky, ktoré by mohli spôsobiť závady zo zdravotného alebo bezpečnostného hľadiska a znečisťovať korytá vodných tokov odpadovými látkami z prevádziek závodov (kaly, hliny a podobne);

b) prechádzať dopravnými prostriedkami po ochranných hrádzach pozdĺž vodných tokov alebo na iných než na to vyhradených miestach alebo hnať tam dobytok;

c) ťažiť zeminy na ochranných hrádzach a pozdĺž nich, orať do vzdialenosti určenej odborom pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru na brehoch a v korytách a vôbec akokoľvek porušovať prirodzený povrch týchto plôch;

d) sadiť stromy a porasty do telesa ochranných hrádzí a svahov až k úpätiu a za ním do vzdialenosti, ktorú podľa profilu vodného toku a druhu spevnenia brehov určí odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru;

e) porušovať vodočty, vodomery, vodné značky a zábradlie pri priechodoch;

f) pásť alebo voľne vypúšťať domáce zvieratá na brehy a ochranné hrádze v schválenom ochrannom území zdrojov pitnej vody a na pozemky, kde je vybudované melioračné zariadenie, ktoré by mohlo byť poškodené domácimi zvieratami;

g) vypúšťať hrabavú a vodnú hydinu do melioračných sústav a na ostatné vodohospodárske diela, na ktorých by hydina mohla spôsobiť škodu;

h) stínať a poškodzovať na brehoch vodných tokov stromy a kry a iné porasty, ktoré sú prirodzeným spevnením brehov.

Štvrtá časť

Úlohy Ústrednej správy vodného hospodárstva a ostatných orgánov a organizácií na úseku vodného hospodárstva

§ 20

Správa vodných zdrojov a vodohospodárskych diel a zariadení

(1) Ústredná správa vodného hospodárstva a odbory pre vodné hospodárstvo rád krajských národných výborov rozhodujú o hospodárskom alebo inom spoločenskom využití vodných zdrojov a o ich ochrane proti škodlivým účinkom (§ 19 ods. 1 č. 1 zákona).

(2) Správu, prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych diel a zariadení vybudovaných alebo prevzatých Ústrednou správou vodného hospodárstva, prípadne hospodárskovýrobnými organizáciami, vykonávajú hospodárskovýrobné organizácie riadené Ústrednou správou vodného hospodárstva alebo hospodárskovýrobné organizácie riadené radou krajského národného výboru (§ 19 ods. 1 č. 5 zákona).

(3) Riadenie hospodárskovýrobných organizácií (pre zásobovanie vodou a kanalizácie a pre správu vodných tokov a meliorácií) prenesie Ústredná správa vodného hospodárstva so súhlasom vlády na rady krajských národných výborov.

(4) Zariadenia pre zásobovanie vodou a odvodnenie obcí miestneho významu, o ktorých to určí vláda podľa § 38 ods. 2 zákona, spravujú výkonné orgány miestnych a mestských národných výborov.

(5) Ostatné vodohospodárske diela a zariadenia spravujú tí, ktorým prislúcha vodné oprávnenie podľa § 25 ods. 1 zákona.

§ 21

Starostlivosť o vodohospodárske meliorácie

Hospodárskovýrobné organizácie riadené Ústrednou správou vodného hospodárstva alebo radou krajského národného výboru

a) vykonávajú vodohospodárske meliorácie, ktorých budovanie im ukladá štátny plán rozvoja národného hospodárstva,

b) spravujú vodohospodárske meliorácie, ktoré vybudovali ako investor alebo, ktoré boli prevedené do ich správy.

§ 22

Starostlivosť o čistotu vôd vo vodných tokoch

(1) O čistotu vôd vo vodných tokoch sa stará Ústredná správa vodného hospodárstva:

a) zostavovaním návrhov plánov postupnej výstavby čistiarní, ktoré sú potrebné na odstránenie závad pri vypúšťaní odpadových vôd, a to po dohode s ministerstvami zdravotníctva, školstva a kultúry a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi;

b) posudzovaním návrhov na čistenie a vypúšťanie odpadových vôd z hľadiska čistoty vôd a ich prejednávaním;

c) sledovaním akosti vody vo vodných tokoch;

d) vykonávaním prác technického rozvoja v odbore čistenia odpadových vôd, najmä splaškových a odpadových vôd z výrobných závodov, za súčinnosti kompetentných orgánov výrobných rezortov;

e) koordináciou prác technického rozvoja, ktorými sa znižuje znečistenie odpadových vôd.

(2) Výskum a rozvoj spôsobov, ktorými možno využiť odpadové vody výrobných závodov pri výrobných postupoch alebo ich zneškodniť, zabezpečujú kompetentné ústredné úrady.

(3) Ústredné úrady sú povinné zabezpečovať vo svojej pôsobnosti výstavbu čistiarní odpadových vôd a ich udržiavanie.

§ 23

Starostlivosť o úpravu vodných tokov

(1) Starostlivosť o úpravu vodných tokov, pokiaľ presahujú rámec lesníckotechnických meliorácií, obstarávajú hospodárskovýrobné organizácie riadené Ústrednou správou vodného hospodárstva alebo radou krajského národného výboru tým, že spravujú upravené vodné toky, zabezpečujú ďalšie úpravy vodných tokov v rozsahu určenom štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva, preberajú do svojej správy úseky neupravených vodných tokov podľa zásad stanovených Ústrednou správou vodného hospodárstva a starajú sa o neškodný stav týchto neupravených úsekov vykonávaním zabezpečovacích prác.

(2) Pri vodných tokoch, ktoré dosiaľ neprevzali do správy hospodárskovýrobné organizácie riadené Ústrednou správou vodného hospodárstva alebo radou krajského národného výboru, sú vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia pobrežných pozemkov povinní sa starať o ochranu svojho majetku udržiavaním brehov a odstraňovaním prekážok vo vodnom toku pozdĺž svojich pozemkov.

(3) Ak breh toku tvorí budova alebo jej príslušenstvo, teleso železnice, hradskej alebo cesty a zariadenia, ktoré slúžia na ich ochranu, sú ich vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia povinní, zabezpečiť a udržiavať v riadnom stave tieto stavby a zariadenia proti škodám spôsobovaným vodou, pokiaľ na to nie sú povinní iní.

(4) Ak vznikne pochybnosť o tom, či a pokiaľ vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia sú povinní udržiavať vodné toky, stavby a zariadenia v rozsahu určenom v odsekoch 2 a 3, rozhodne o tom po vykonanom konaní odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, ktorý tiež dozerá, či vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia tieto povinnosti plnia.

§ 24

Rozmiesťovanie vodohospodárskych kádrov

Ústredná správa vodného hospodárstva rozmiesťuje po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry, Štátnym úradom plánovacím a s kompetentnými ústrednými úradmi absolventov vysokých škôl a odborných učilíšť vodohospodárskeho smeru.

§ 25

Dozor

(1) Odbory pre vodné hospodárstvo rád krajských národných výborov preskúmajú pri dokončených vodohospodárskych dielach alebo zariadeniach pred ich uvedením do trvalej prevádzky, či boli postavené podľa povoľujúceho rozhodnutia, prípadne aké zmeny boli proti povoľujúcemu rozhodnutiu vykonané; ak nezistia závady, vydajú o tom rozhodnutie, ktorým schvália prevedenú stavbu alebo zariadenie. Schválenie je podkladom na povolenie začatia prevádzky.

(2) Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru dozerá na prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych diel a zariadení, či sú dodržiavané všetky podmienky uložené užívateľovi vody pri povoľovaní užívania a či užívatelia vody majú vybudované vo svojich závodoch vyhovujúce čistiace zariadenia. Preto užívatelia vody sú povinní dovoliť pracovníkom odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru prístup do tých častí závodov, v ktorých sa užíva voda, dať im potrebné odborné vysvetlenia a poskytnúť im pri výkone dozoru požadovanú pomoc podľa § 26 zákona.

(3) Ak zistí odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru počas prevádzky vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, že podmienky uložené užívateľovi vody pri povoľovaní užívania nevyhovujú alebo že užívateľ nemá vyhovujúce čistiace zariadenie, urobí príslušné opatrenia a určí primeranú lehotu na odstránenie zistených závad a nedostatkov.

(4) Ústredná správa vodného hospodárstva môže poveriť výkonom dozoru hospodárskovýrobné organizácie uvedené v § 20 ods. 2 včítane hospodárskovýrobných organizácií riadených radou krajského národného výboru.

§ 26

Bezpečnostné prehliadky vodohospodárskych diel a zariadení

Odbory pre vodné hospodárstvo rád krajských národných výborov vykonávajú bezpečnostné prehliadky vodohospodárskych diel a zariadení podľa smerníc vydaných Ústrednou správou vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

Piata časť

Príslušnosť a konanie

§ 27

Príslušnosť

Ak je vodohospodárske dielo alebo zariadenie na území viac krajov alebo ak ovplyvňuje vodohospodárske pomery viac krajov, je príslušný ten odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, v obvode ktorého je hlavná časť vodohospodárskeho diela alebo zariadenia alebo v ktorom má vodohospodárske dielo najväčší vplyv na vodohospodárske pomery v kraji. V pochybnostiach rozhodne o príslušnosti Ústredná správa vodného hospodárstva.

§ 28

Vyjadrenie podľa § 24 zákona

(1) Žiadosť o vyjadrenie odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru podľa § 24 zákona, či plánovaná investícia je možná z hľadiska vodohospodárskeho, musí investor doložiť najmä:

a) oznámením požiadavky na množstvo a akosť vody s uvedením druhu a spôsobu výroby;

b) návrhom na obstaranie vody a na racionálne hospodárenie s vodou;

c) návrhom na spôsob čistenia odpadových vôd alebo na iné ich zneškodnenie, a to v takom rozsahu a stupni čistiaceho výsledku, ako je požadovaný pre čistotu vodného toku v príslušnom úseku a návrhom na prípadné hospodárske využitie hodnotných látok z odpadových vôd s uvedením množstva odpadovej vody a obsahu znečisťujúcich látok ostávajúcich v odpadovej vode po vyčistení;

d) záväzným posudkom orgánov hygienickej a protiepidemickej služby;

e) posudkom pôdohospodárskej správy rady krajského národného výboru, pokiaľ budú dotknuté záujmy pôdohospodárskej výroby.

(2) Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru preskúma žiadosť z hľadiska vhodnosti umiestenia investície po stránke vodohospodárskej, zabezpečenia potreby (odberu) vody, hospodárneho užívania vody, jej akosti, čistenia odpadových vôd, zabezpečenia neškodného odtoku vôd a s prihliadnutím na záväzný posudok orgánov hygienickej a protiepidemickej služby dá svoje vyjadrenie. O svojom vyjadrení upovedomí tiež orgán hygienickej a protiepidemickej služby, prípadne pôdohospodársku správu rady krajského národného výboru, pokiaľ sú dotknuté záujmy pôdohospodárskej výroby.

Konanie podľa § 23 zákona

§ 29

(1) Konanie o povolení zvláštneho užívania vody (§ 8 zákona) začína odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru na žiadosť, a to na podklade projektovej a rozpočtovej dokumentácie prvého stupňa pred jej schválením.

(2) Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania vody musí sa doložiť najmä:

a) základným opisom jednotlivých druhov požadovaného oprávnenia a presným vymedzením ich obsahu a rozsahu;

b) príslušnou investičnou úlohou, prejednanou a schválenou podľa platných predpisov o projektovej a rozpočtovej dokumentácii;

c) projektovou a rozpočtovou dokumentáciou v rozsahu podľa predpisov o projektovej a rozpočtovej dokumentácii so všetkými dokladmi a doplnkami, pokiaľ ich vypracovanie bolo pri prejednávaní investičnej úlohy vyhradené pre projektovú a rozpočtovú dokumentáciu prvého stupňa (treba k elaborátu pripojiť vyjadrenie zúčastnených rezortov a orgánov);

d) výkazom nehnuteľností a práv, ktorých nadobudnutie je predpokladom požadovaného zvláštneho užívania vody, s uvedením mien oprávnených vlastníkov (správcov) týchto nehnuteľností a práv, prípadne s ich písomným vyjadrením, že sú ochotní odovzdať žiadateľovi nehnuteľnosti, a ak ide o národný majetok, vyjadrenie kompetentného orgánu, že prevodu majetku nie sú na prekážku dôležité všeobecné záujmy, najmä záujmy obranyschopnosti a bezpečnosti štátu;

e) výkazom povinností, prípadne vecných bremien, ktoré bude treba zriadiť na prospech požadovaného zvláštneho užívania vody;

f) vyjadrením odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru podľa § 24 zákona;

g) potrebnými údajmi o vodných stavoch a akosti vody v recipiente, o užívaní vody pod výtokom odpadových vôd, o účinnosti čistiacich zariadení, o vplyve vypúšťania odpadových vôd na recipient a zdôvodnením čistiaceho postupu, prípadne so zreteľom na opatrenia vo výrobe na zníženie množstva odpadových vôd alebo nečistôt v nich obsiahnutých;

h) návrhom manipulačného poriadku, pokiaľ bude potrebný pre užívanie vody vybudovanými vodohospodárskymi dielami.

§ 30

Ak zistí odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru už z obsahu žiadosti a dokladov alebo z vlastného poznania, že nemožno zo všeobecných záujmov žiadané povolenie udeliť, žiadosť zamietne.

§ 31

(1) Po preskúmaní žiadosti určí odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru spravidla ústne prejednávanie spojené s miestnou ohliadkou.

(2) Ústne prejednávanie oznámi odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru vyhláškou v mieste, kde sa má užívanie vody povoliť. Okrem toho pozve na ústne prejednávanie všetkých jemu známych účastníkov. V obidvoch prípadoch upozorní, že na námietky, ktoré sa neoznámia najneskoršie na ústnom prejednávaní, nebude možno brať zreteľ. Pozvanie na ústne prejednávanie musí sa doručiť najmenej osem dní pred prejednávaním. Za ten istý čas musí sa vyvesiť vyhláška.

(3) Prejednávanie o povolení musí byť stručné, musí však obsahovať všetky dôležité údaje na úplné zistenie skutkového stavu, najmä pokiaľ ide o užívanie vody, o ochranu vody proti jej znečisťovaniu, o výstavbu vodohospodárskeho diela a zariadenia, o ochranu proti veľkej vode, o zistenie hygienických a epidemiologických záujmov, o ochranu prírody, plavebných záujmov, rybárskych požiadaviek, záujmov na obranu štátu a iných všeobecných a národohospodárskych záujmov.

(4) Podľa výsledku miestnej ohliadky môže odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru povoliť začatie prác potrebných na prípravu stavby alebo zariadenia umožňujúcich zvláštne užívanie vody.

(5) O priebehu prejednávania napíše odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru zápisnicu, ktorá musí obsahovať najmä požiadavky žiadateľa, požiadavky a námietky uplatnené účastníkmi konania, znalecké posudky, uzavreté dohody a podmienky, za ktorých sa môže udeliť žiadané povolenie.

Rozhodnutie

§ 32

(1) Po skončení konania vydá odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru rozhodnutie o žiadosti, ktoré doručí žiadateľovi a všetkým účastníkom konania.

(2) Rozhodnutie musí obsahovať najmä tieto údaje:

a) odôvodnenie rozhodnutia;

b) výrok, či sa povoľuje žiadané užívanie vody, v akom množstve, akým spôsobom a na aký účel, ako aj upozornenie, že sa povolenie udeľuje na dobu, po ktorú bude užívanie vody národohospodársky odôvodnené, ako aj, či je povolenie spojené so závodom;

c) výrok o prípustnosti stavby alebo zariadenia toto užívanie umožňujúcich;

d) podmienky, za ktorých sa žiadateľovi udeľuje povolenie a ktoré musí žiadateľ splniť;

e) rozhodnutie o námietkach uplatnených proti žiadanému povoleniu;

f) určenie povinností a výšky majetkovej ujmy podľa § 23 ods. 4 zákona;

g) výrok, že dojednané dohody nie sú v rozpore so všeobecným záujmom;

h) výrok o tom, ktoré nehnuteľnosti a práva a v akom rozsahu sú potrebné na uskutočnenie povoleného užívania vody alebo na stavby a zariadenia umožňujúce toto užívanie, ako aj upozornenie, že výrok o vyvlastnení, o určení náhrady, o zložení zábezpeky, o možnosti predbežného užívania nehnuteľností a o poznámke vyvlastňovacieho konania vydá podľa potreby príslušný výkonný orgán okresného národného výboru podľa § 29 zákona;

i) výrok, kto je povinný hotové vodohospodárske dielo spravovať, prevádzať a udržiavať;

j) primeranú lehotu, v ktorej musí žiadateľ začať so zvláštnym užívaním vody, a ak je na užívanie vody treba vodohospodárske dielo alebo zariadenie, lehotu, v ktorej treba stavbu dokončiť a začať prevádzku diela;

k) poučenie o odvolaní.

(3) Rozhodnutie odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, ktorým sa povoľuje zriadenie vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, nahradzuje výrok o prípustnosti stavby.

(4) V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie stručne obsah žiadosti a opis vodohospodárskeho diela a zariadenia umožňujúceho zvláštne užívanie vody, ďalej vyjadrenie znalcov a účastníkov konania, ako aj odôvodnenie rozhodnutia, na akom podklade bolo vydané, a zhodnotenie jednotlivých dokladov a námietok.

§ 33

Rozhodnutie odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru o tom, ktoré nehnuteľnosti a práva a v akom rozsahu sú potrebné na uskutočnenie povoleného užívania vody, na stavby a zariadenia umožňujúce toto užívanie, je tiež základom na prevod národného majetku do správy orgánu, ktorému bolo udelené vodné oprávnenie. Organizácia spravujúca národný majetok je rozhodnutím odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru viazaná a je povinná previesť správu nehnuteľnosti na rozpočtovú alebo hospodársku organizáciu štátneho socialistického sektora, prípadne urobiť opatrenie na odovzdanie nehnuteľnosti jednotnému roľníckemu družstvu alebo ľudovému družstvu do trvalého užívania.

§ 34

(1) Pri výstavbe vodohospodárskych diel a zariadení, ktorých priamym investorom sú hospodárskovýrobné organizácie riadené Ústrednou správou vodného hospodárstva alebo radou krajského národného výboru, vykoná odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru konanie podľa predchádzajúcich ustanovení, pričom sa obmedzí len na zistenie skutkových okolností a na posúdenie prípustnosti vodohospodárskych diel a zariadení z hľadiska všeobecných záujmov a z hľadiska záujmov účastníkov.

(2) V rozhodnutí posúdi a vysloví odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru len prípustnosť vodohospodárskeho diela a zariadenia z hľadiska všeobecných záujmov a upraví pomery účastníkov. Povolenie podľa § 8 zákona odpadá.

§ 35

Vykonávanie spoločného konania s inými orgánmi podľa osobitných predpisov

Ak prevedenie stavby, prípadne jej časti vyžaduje, okrem povolenia podľa § 8 zákona ešte povolenie podľa osobitných predpisov, vykoná sa konanie o vodohospodárskom povolení stavby, pokiaľ to povaha veci nevylučuje, súčasne s konaním o povolení stavby podľa osobitných predpisov.

§ 36

Konanie o súhlasoch podľa § 10 zákona

(1) K žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 10 zákona na stavby a zariadenia, ako aj na ich zmeny, musí žiadateľ pripojiť projekty stavieb a zariadení so situačnými nákresmi, z ktorých môže odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru určiť okolnosti, ktoré ovplyvňujú vodné hospodárstvo.

(2) Ak vykonáva konanie o povolení zamýšľaných stavieb alebo zariadení iný orgán, postupuje po dohode s odborom pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru.

(3) V ostatných prípadoch rozhodne odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru po konaní vykonanom podľa zásad §§ 29 až 31 a § 34.

§ 37

Úprava vodohospodárskych pomerov v zátopových a ochranných územiach

(1) O opatreniach proti vzájomným nepriaznivým účinkom povrchových a podzemných vôd a banskej činnosti v zátopových a ochranných územiach rozhoduje odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru po dohode s príslušným orgánom štátnej banskej správy. Pokiaľ majú tieto opatrenia postihnúť banské podniky, rozhoduje príslušný orgán štátnej banskej správy po dohode s odborom pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru.

(2) Podrobnosti určí Ústredná správa vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 38

Trovy

Trovy znaleckých posudkov znáša žiadateľ. Tým nie sú dotknuté osobitné predpisy upravujúce poskytovanie náhrad medzi organizáciami štátneho socialistického sektora.

§ 39

Rozhodovanie o zmenách

(1) Vykonateľné rozhodnutie o povolení, súhlase alebo o prípustnosti vodohospodárskeho diela, zariadenia alebo iného opatrenia je súčasťou projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

(2) Ak dôjde pri schvaľovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie k zmenám, ktoré sú v rozpore s povolením, súhlasom alebo iným rozhodnutím odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, je investor povinný požiadať odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru o prejednanie nastalých zmien a o rozhodnutie o nich.

§ 40

Vydanie rozhodnutia pri prejednávaní s miestnou ohliadkou

Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru môže vydať rozhodnutie už pri prejednávaní spojenom s miestnou ohliadkou, ak neboli podané v konaní proti žiadanému povoleniu námietky alebo pripomienky alebo ak sa dosiahla o námietkach dohoda.

§ 41

Zánik vodného oprávnenia

(1) Povolenie na užívanie vody, ktoré je spojené so závodom alebo s vodohospodárskym dielom alebo zariadením, zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo povolené, jeho odvolaním odborom pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, vzdaním sa povolenia alebo zrušením závodu, pre ktorý bolo povolenie udelené, ak sa jeho zrušením zastaví činnosť, pre ktorú sa voda užívala. Ak vodné oprávnenie zanikne a ak sa vodohospodárske dielo inak nevyužije, je oprávnený povinný zriadiť na svoj náklad neškodný stav. Na ten účel je oprávnený povinný predložiť odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru na prejednanie a schválenie návrh na zriadenie neškodného stavu, doložený podľa potreby projektom.

(2) Povolenie na užívanie vody, ktoré nie je spojené so závodom, zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo udelené, jeho odvolaním, vzdaním sa, alebo úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom oprávnenej organizácie. Pri zániku tohto oprávnenia bude zriadený neškodný stav podľa podmienok uložených v povoľovacom rozhodnutí.

Šiesta časť

Spoločné ustanovenia

Vodné značky a ich zabezpečenie

§ 42

(1) Nevyhnutnou súčasťou vodohospodárskeho diela sú vodné značky. Kto vybuduje pre povolené užívanie vody vzdúvacie zariadenie, musí zriadiť svojím nákladom v súčinnosti s odborom pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru na dobre viditeľnom, chránenom a prístupnom mieste zvláštnu vodnú značku (ciacha), ktorou označí najvyššie, prípadne najnižšie dovolené vzdutie vody. Vodná značka musí sa umiestniť tak, aby sa jej voda dotýkala. Nad stav označený vodnou značkou užívateľ nesmie vodu vzdúvať. Výška dovolenej najvyššej, prípadne najnižšej hladiny, musí sa určiť absolútnou kótou vztiahnutou na štátnu niveláciu.

(2) Pri zmene alebo obnovení vodohospodárskeho diela, ktoré znamenajú zmenu povolenia vzdutia, treba vyznačiť nové povolenie vzdutia.

§ 43

Na zaistenie a zabezpečenie úrovne vodnej značky slúži pevný bod štátnej nivelácie alebo pevný bod, ktorý sa zriadi podľa podmienok pre meračské značky blízko vodohospodárskeho diela alebo zariadenia tak, aby sa nemohol poškodiť a aby podľa potreby slúžil na kontrolu správneho umiestnenia vodnej značky.

§ 44

Každé poškodenie, posunutie alebo odstránenie vodných značiek je povinný vlastník (správca), prípadne užívateľ, pokiaľ to zistí, bez meškania hlásiť odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru.

§ 45

Vodné značky majú tú istú ochranu ako meračské, prípadne ako výškové značky nivelačné.

§ 46

Správa vodohospodárskych diel a zariadení

(1) Správu, prevádzku a udržiavanie vodohospodárskych diel a zariadení, ktorých zriadenie povolil odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru alebo so zriadením ktorých vyslovil súhlas, je povinný obstarávať na svoj náklad ten, komu bolo oprávnenie udelené. Ak ide o vodohospodárske diela alebo zariadenia, ktoré sú národným majetkom, platia o ich správe predpisy o správe národného majetku.

(2) Na uľahčenie kontroly uloží odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru podľa potreby užívateľovi vody, aby podľa rozhodnutia a podmienok, za ktorých bolo povolené užívanie vody a schválené vodohospodárske dielo, vypracoval a predložil mu do určenej lehoty na schválenie návrh manipulačného poriadku. Pre vodohospodárske diela a zariadenia na čistenie odpadových vôd skôr vybudované a pre vodohospodárske diela energetické musí vydať odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru vždy manipulačný poriadok na návrh prevádzateľov týchto diel. Schválené manipulačné poriadky sú záväzné pre všetkých účastníkov.

(3) Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru, ktorý podľa § 25 ods. 2 zákona prevzal vodohospodárske dielo alebo zariadenie na dobu nevyhnutnej potreby, zabezpečuje vykonávanie potrebných prác na náklad povinného a je oprávnený požadovať od neho primeraný preddavok na úhradu týchto nákladov.

§ 47

Ochrana priemyslových a iných podnikov pred vypúšťaním vody z vodných tokov a nádrží

Ak je potrebné pre nebezpečenstvo poruchy vodohospodárskeho diela alebo zariadenia urýchlene vypustiť zadržanú vodu, je správca (prevádzateľ) tohto vodohospodárskeho diela alebo zariadenia povinný oznámiť nutnosť vypúšťania odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru a známym oprávneným užívateľom vody.

Ochrana rybárstva

§ 48

(1) V konaní o povoľovaní vodných nádrží prihliadne odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru na možnosti prevádzať v nich tiež rybárske hospodárstvo.

(2) Ak sú dotknuté rybárske záujmy, je odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru povinný prizvať ku konaniu rybárskeho hospodára ako účastníka, najmä ak ide o povolenie zvláštneho užívania vody podľa § 8 zákona.

(3) Ak organizácia spravujúca vodný tok rozhoduje o prípustnosti ťažby piesku, štrku, bahna, ľadu a podobne z vodných tokov podľa § 11 ods. 2 zákona alebo ak sama ťaží tieto hmoty, je povinná prihliadnuť na to, aby ťažba neohrozila chov rýb. Pôdohospodárske správy rád krajských národných výborov sú povinné oznámiť organizáciám spravujúcim vodné toky alebo o ne sa starajúcim, kde sú zriadené chránené oblasti podľa § 8 zákona č. 62/1952 Zb. o rybárstve.

§ 49

(1) Vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia vodohospodárskych diel a zariadení, ktorí zahradzujú, vypúšťajú alebo odvádzajú vody z tokov alebo používajú výbušné látky takým spôsobom, že môže dôjsť k hynutiu rýb, sú povinní upovedomiť najmenej 15 dní pred tým rybárskeho hospodára, aby mohol urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škôd hroziacich rybárstvu.

(2) Ak je nevyhnutne treba neočakávane vypustiť, zahradiť alebo odviesť vodu z vodných tokov takým spôsobom, že môže dôjsť k hynutiu rýb, je užívateľ (správca) vodohospodárskeho diela povinný bezodkladne o tom upovedomiť rybárskeho hospodára a postarať sa podľa možnosti o to, aby ryby mohli uniknúť s odtekajúcou vodou, prípadne, aby mohli byť premiestené do iného vodného toku alebo nádrže.

(3) Prevádzateľ závodu je povinný vždy ihneď upovedomiť rybárskeho hospodára, len čo zistí, že čistiace zariadenie v závode riadne nefunguje, alebo ak bolo z akéhokoľvek dôvodu, hoci len dočasne, vyradené z činnosti.

§ 50

Zánik záložných a iných vecných práv

Uložiť jednotlivé povinnosti hospodárskovýrobným organizáciám riadeným Ústrednou správou vodného hospodárstva alebo radou krajského národného výboru namiesto zaniknutého záväzku, ktorý vyplýval z vecného práva podľa § 4 vládneho nariadenia č. 97/1952 Zb. o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku, prislúcha odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru. Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru zruší však opatrenia celkom alebo sčasti, len čo by plnenie uložených povinností ohrozovalo prevádzku tejto organizácie alebo plnenie jej plánovaných úloh.

§ 51

Budovanie a správa spoločných vodohospodárskych diel a zariadení

(1) Organizácia socialistického sektora, prípadne jednotlivci, môžu budovať také vodohospodárske diela a zariadenia, ktoré slúžia na plnenie ich hospodárskych alebo iných úloh, prípadne u jednotlivcov na uspokojenie vlastných potrieb.

(2) Ak vodohospodárske dielo alebo zariadenie má slúžiť viac organizáciám alebo jednotlivcom, dohodnú sa o tom, akým spôsobom bude zabezpečené jeho vybudovanie, prevádzka a údržba. Dohodu schvaľuje odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru v rámci konania o povolení zvláštneho užívania vody (§§ 29 a nasl.). Ak nedôjde k dohode o spôsobe zabezpečenia vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, o jeho prevádzke a údržbe, rozhodne odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru o výške príspevku jednotlivých užívateľov podľa miery prospechu z vybudovaného diela alebo zariadenia.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane, pokiaľ ide o prevádzku a udržiavanie, i na vodohospodárske diela alebo zariadenia skôr vybudované, ako aj v prípadoch, ak odpadne neskôr niektorý zo spoluužívateľov.

§ 52

Závlahové a odvodňovacie sústavy

(1) Výstavbu hlavných zariadení závlahových a odvodňovacích sústav (čerpacích staníc na odvodnenie, otvorených i krytých odpadov pri odvodnení, a to aj na zavlažovaných územiach, zdrojov závlahovej vody včítane čerpacích staníc, závlahových privádzacích náhonov včítane objektov na nich, všetkých zariadení na meranie dodávanej závlahovej vody), vodohospodárskych rybníkov slúžiacich prevažne na zadržanie veľkej vody na ochranu i na získanie vody pre závlahy zabezpečujú a vykonávajú podľa potrieb poľnohospodárskej výroby v rámci štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva hospodárskovýrobné organizácie riadené Ústrednou správou vodného hospodárstva alebo radou krajského národného výboru ako investori. Tieto organizácie vykonávajú na týchto zariadeniach tiež prevádzku podľa schválených prevádzkových poriadkov.

(2) Výstavbu melioračného detailu (systematickej i sporadickej rúrkovej drenáže a zberných stružiek pri odvodnení, otvorených odpadov pre odvedenie vody od drenážnych výustí a od zberných stružiek do miest umožňujúcich ďalší odtok, ďalej rozvodnej stružky a dočasnej i prenosnej závlahovej siete) zabezpečujú vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia pozemkov. Vlastníci (správcovia), prípadne užívatelia pozemkov sú ďalej povinní zabezpečovať na vlastný náklad riadny stav a prevádzku týchto zariadení.

(3) Ak vzniknú pochybnosti, či ide o zariadenie podľa odseku 1 alebo odseku 2, rozhodne o nich Ústredná správa vodného hospodárstva po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.


Siedma časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

Preskúšanie doterajších vodných oprávnení

§ 53

(1) Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru preskúša po uplynutí jednoročnej lehoty zákonom určenej na prihlasovanie vodných oprávnení všetky prihlásené vodné oprávnenia. Pri preskušovaní prihlásených vodných oprávnení odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru prihliadne na štátny vodohospodársky plán, na výsledok bilancie vodných zásob a na požiadavky na vodu, ako aj na význam pre plnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva alebo na kultúrny význam vodohospodárskych diel a zariadení a na iné preskušované vodné oprávnenia. Súčasne určí, akým spôsobom a do akej lehoty má sa odstrániť doterajšie znečisťovanie vôd.

(2) Pri preskušovaní vodných oprávnení odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru prihliadne tiež na doterajšie užívanie vody, na ktoré podľa zrušených vodných zákonov nebolo potrebné povolenie alebo súhlas, ale je potrebné povolenie alebo súhlas podľa zákona; ak doterajší užívateľ vody podal žiadosť o povolenie alebo súhlas, rozhodne, či a za akých podmienok sa užívanie vody a s tým spojeného vodohospodárskeho diela alebo zariadenia povoľuje alebo zakazuje.

(3) Podľa výsledku preskúšania vodných oprávnení a podľa potrieb vody v rámci výhľadového plánu odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru doterajšie vodné oprávnenie buď potvrdí alebo ho v novom rozhodnutí zmení a upraví podľa potreby vodohospodárskych záujmov v celom povodí.

(4) Ak odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru po preskúšaní všetkých vodných oprávnení zistí, že trvanie niektorého prihláseného vodného oprávnenia nie je odôvodnené z hospodárskych alebo z iných všeobecných záujmov, najmä pri nedostatku potrebného množstva vody alebo pre nadmierne znečisťovanie odpadovými vodami, zruší ho po vykonanom konaní bez náhrady.

§ 54

(1) Pri preskušovaní vodných oprávnení je prihlasovateľ povinný svoje doterajšie oprávnenie preukázať listinnými dokladmi a dať odboru pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru potrebné podklady a údaje. Ak prihlasovateľ nemá potrebné písomné podklady alebo ak ich odmietne dať, rozhodne odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru podľa zistených podkladov.

(2) Do doby, kým nebude vodné oprávnenie preskúšané a znova o ňom rozhodnuté, vykonáva ho oprávnený doterajším spôsobom. Najmä je povinný udržiavať vodohospodárske dielo a zariadenie spojené s oprávnením v riadnom stave.

(3) Odbor pre vodné hospodárstvo rady krajského národného výboru určí lehotu, do ktorej oprávnený musí upraviť výkon vodného oprávnenia a s ním spojené úpravy vodohospodárskeho diela a zariadenia v súlade s novovydaným rozhodnutím.

§ 55

O využití vodohospodárskych diel a zariadení (alebo ich častí), ktoré prešli na štát podľa § 35 ods. 4 zákona a ktoré bezprostredne nesúvisia s vodnými tokmi, sa rozhodne podľa predpisov o správe národného majetku.

§ 56

Povolenie užívania podzemnej vody v niektorých studniach

Užívanie vody zo studní vybudovaných pred 1. januárom 1955 sa považuje za povolené užívanie podzemnej vody podľa § 8 zákona. Užívanie podzemnej vody z artézskych studní a zo studní povolených odbormi pre vodné hospodárstvo rád krajských národných výborov v rámci schvaľovania vodohospodárskeho diela alebo zariadenia, ktorého súčasťou bola tiež studňa, je však treba prihlásiť podľa § 35 zákona.

§ 57

Účinnosť a vykonanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister energetiky po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Presuny na úseku vodného hospodárstva

§ 8

Z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša na výkonné orgány okresných národných výborov

a) povoľovanie stavby studní s odberom od 0,3 l/sec do 1 l/sec, vynímajúc studne artézske a stavby vodohospodárskych nádrží; stavby studní do 0,3 l/sec povoľujú výkonné orgány okresných národných výborov v tých prípadoch, kde miestny národný výbor nie je stavebným úradom I. stupňa,

b) povoľovanie osobitného užívania vôd a zriaďovania vodohospodárskych diel a zariadení na tieto účely, ak ide

o využitie vôd pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v obciach do 6000 obyvateľov,

o využitie vôd pre poľnohospodárske závlahové systémy a drenážne sústavy do 200 ha,

o využívanie vody pre priemyslovú a energetickú výrobu s odberom do 1 l/sec,

o vypustenie odpadových vôd z kanalizačných zariadení obcí, ak do nich nevyúsťujú odpadové vody priemyslových závodov, nemocníc a sanatórií,

o ochranu proti vodám včítane neškodného zvádzania horských vôd a lesníckotechnických meliorácií, vynímajúc stavby, pri ktorých je daná pôsobnosť výkonných orgánov krajských národných výborov,

o stavby hospodárskych a požiarnych nádrží a rybníkov až do plochy 5 ha a obsahu najviacej 50 000 m3 vody,

c) vykonávanie bezpečnostných revízií pri vodohospodárskych dielach a zariadeniach uvedených pod písm. b),

d) preskúšavanie doterajších vodných oprávnení podľa § 35 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve, v rozsahu, v akom sú výkonné orgány okresných národných výborov kompetentné na vydávanie povolení podľa písm. b),

e) rozhodovanie v otázkach ochrany vodných zdrojov podľa § 14 zákona č. 11/1955 Zb. a §§ 25 a 39 vládneho nariadenia č. 70/1956 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 11/1955 Zb. v rozsahu, v akom sú výkonné orgány okresných národných výborov kompetentné na vydávanie povolení podľa písm. b),

f) vyjadrovanie k investíciám podľa § 24 zákona č. 11/1955 Zb. pre poľnohospodársku výstavbu jednotných roľníckych družstiev a akciu „Z“,

g) rozhodovanie o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam vodohospodárskych orgánov miestnych národných výborov (povoľovanie studní, zákaz všeobecného užívania vody a pod.),

h) vykonávanie kontroly hospodárenia s vodou v závodoch, podnikoch a prevádzkárňach, kde sa povolenie vydalo podľa písm. b), spolupráce so závodnými vodohospodármi a starostlivosti o dodržiavanie manipulačných poriadkov čistiarenských zariadení,

ch) rozhodovanie o spôsobe nápravy, ak dôjde k porušeniu predpisov o ochrane vôd,

i) udeľovanie súhlasu na stavby ovplyvňujúce prirodzené odtoky povrchových a zrážkových vôd, na opatrenia v zátopovom území a na zasypávanie odstavených ramien a toní, na zriaďovanie plotov a skládok, na vysadzovanie, na pestovanie, rúbanie alebo na odstraňovanie stromčekov, krovia a pod. v zátopovom území a pozdĺž tokov,

j) rozhodovanie sporov medzi užívateľmi a ostatnými záujemcami, ak nie sú príslušné súdy, podľa príslušnosti danej v písm. b),

k) preskúšavanie hotových vodohospodárskych diel a zariadení a vydávanie súhlasu na ich uvedenie do prevádzky v prípadoch, kde sa vydalo povolenie podľa písm. b),

l) organizovanie a riadenie činnosti aktívov pre čistotu vôd a spolupráce s okresnými vodohospodárskymi komisiami,

m) rozhodovanie o obmedzení všeobecného užívania vody z príčin, ktoré sa týkajú viacej obcí.

§ 9

Z výkonných orgánov krajských národných výborov sa prenáša

1. na výkonné orgány miestnych národných výborov

úprava alebo zákaz všeobecného užívania povrchových vôd v prípade všeobecného nebezpečia podľa § 6 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb.,

dohľad nad tým, aby každému sa umožnilo všeobecné užívanie vody a aby pritom sa nepoškodzovali všeobecné záujmy a práva iných,

dohľad, aby na území obce sa neporušievali zákonné ustanovenia o ochrane vodných tokov (§ 19 vládneho nariadenia č. 70/1956 Zb.),

2. na výkonné orgány miestnych národných výborov, ktoré sú stavebnými úradmi I. stupňa,

okrem činností uvedených pod l. povoľovanie stavieb studní s odberom do 0,3 l/sec; s výnimkou artézskych studní.


Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.