Vyhláška č. 36/1956 Zb.Vyhláška o úprave niektorých pomerov Živnostenskej banky, národného podniku

Čiastka 19/1956
Platnosť od 02.08.1956 do31.12.1989
Účinnosť od 02.08.1956 do31.12.1989
Zrušený 158/1989 Zb.

OBSAH

36

Vyhláška Ministerstva financií

z 2. augusta 1956

o úprave niektorých pomerov Živnostenskej banky, národného podniku

Ministerstvo financií ustanovuje so súhlasom vlády podľa § 5 zákona č. 84/1952 Zb., o organizácii peňažníctva:


§ 1

S ohľadom na rastúci rozsah medzinárodných stykov a s tým spojených platobných vzťahov s cudzinou ponecháva sa Živnostenská banka, národný podnik, v činnosti v nezmenenej právnej forme ako peňažný ústav s osobitným zameraním na bankovú službu pre súkromnú zahraničnú klientelu.

§ 2

Kmeňové imanie Živnostenskej banky, národného podniku, upravuje sa na 80 miliónov Kčs a jej všeobecný rezervný fond na 20 miliónov Kčs; pravidelnými prídelmi zo zisku bude sa všeobecný rezervný fond dotovať tak dlho, dokiaľ nedosiahne výšku kmeňového imania.

§ 3

Živnostenská banka, národný podnik, je oprávnená udržiavať pobočky v cudzine; nové pobočky môže zriaďovať s povolením Ministerstva financií.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ďuriš v. r.