4

Uznesenie

Národného zhromaždenia

z 9. februára 1956

o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 22. novembra 1955 č. 57 Zb., ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 22. novembra 1955 č. 58 Zb., o detských príspevkoch a o ochrannej výchove, zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 22. novembra 1955 č. 59 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok),

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 15. decembra 1955 č. 61 Zb., o zmene predpisov o rozvode,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 15. decembra 1955 č. 62 Zb., o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 15. decembra 1955 č. 63 Zb., o súdnej exekúcii odpísaním z účtu v peňažnom ústave,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 15. decembra 1955 č. 64 Zb., o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti.

Fierlinger v.r.