Uznesenie č. 72/1956 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 39/1956
Platnosť od 30.12.1960 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.

72

Uznesenie

Národného zhromaždenia

z 19. decembra 1956

o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. decembra 1956 č. 60 Zb., ktorým sa menia niektoré predpisy o platových pomeroch štátnych zamestnancov a o pôsobnosti ministrov a ústredných úradov pri vykonávaní štátnej mzdovej politiky,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. decembra 1956 č. 61 Zb. o ťažbe rašelín.

Fierlinger v. r.