Nariadenie vlády č. 19/1956 Zb.Nariadenie o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy

Čiastka 12/1956
Platnosť od 16.06.1956 do31.12.1970
Účinnosť od 16.06.1956 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

19

Vládne nariadenie

zo 16. júna 1956

o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

(1) Zrušujú sa Ministerstvo štátnych majetkov a Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu.

(2) Z Ministerstva pôdohospodárstva sa zriaďuje Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

(3) Na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva štátnych majetkov s výnimkou riadenia veľkovýkrmní, a v odbore lesného hospodárstva doterajšia pôsobnosť Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu.

§ 2

(1) Zrušujú sa Ministerstvo kultúry a Štátny úrad pre cirkevné veci.

(2) Z Ministerstva školstva sa zriaďuje Ministerstvo školstva a kultúry.

(3) Na Ministerstvo školstva a kultúry prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry s výnimkou pôsobnosti v odbore kultúrnych stykov so zahraničím a v odbore polygrafického a gramofónového priemyslu, ako aj zásadné cirkevné otázky z doterajšej pôsobnosti Štátneho úradu pre cirkevné veci.

§ 3

(1) Zrušuje sa Ministerstvo výkupu.

(2) Z Ministerstva potravinárskeho priemyslu sa zriaďuje Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov.

(3) Na Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva potravinárskeho priemyslu, Ministerstva výkupu a riadenie veľkovýkrmní z doterajšej pôsobnosti Ministerstva štátnych majetkov.

§ 4

(1) Z Ministerstva ľahkého priemyslu sa zriaďuje Ministerstvo spotrebného priemyslu.

(2) Na Ministerstvo spotrebného priemyslu prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva ľahkého priemyslu a v odbore drevospracujúceho priemyslu a píl doterajšia pôsobnosť Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu, ako aj doterajšia pôsobnosť Ministerstva kultúry v odbore polygrafického a gramofónového priemyslu.

§ 5

Na Ministerstvo chemického priemyslu prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu v odbore priemyslu celulózy a papieru.

§ 6

Na Ministerstvo zahraničných vecí prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva kultúry v odbore kultúrnych stykov so zahraničím.

§ 7

Úrad pre vynálezy a Úrad pre normalizáciu sa zrušujú a zriaďuje sa Úrad pre vynálezy a normalizáciu, na ktorý prechádza pôsobnosť oboch zrušených úradov. Na čele Úradu pre vynálezy a normalizáciu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.

§ 8

(1) Zrušuje sa Vládny výbor pre výskum a mierové využitie atómovej energie.

(2) Doterajšia pôsobnosť Vládneho výboru pre výskum a mierové využitie atómovej energie s výnimkou riadenia Ústavu jadernej fyziky prechádza na Ministerstvo energetiky.

(3) Ústav jadernej fyziky sa začleňuje do Československej akadémie vied ako jej ústav.

§ 9

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s presunmi pôsobnosti podľa tohto nariadenia vykoná vláda. Vláda tiež vymedzí pôsobnosť Ministerstva školstva a kultúry v zásadných otázkach cirkevných a v súvislosti s tým vykoná presun doterajšej pôsobnosti Štátneho úradu pre cirkevné veci v ostatných otázkach na výkonné orgány krajských (ústredných) národných výborov.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.