Zákon č. 68/1956 Zb.Zákon o organizácii telesnej výchovy

Čiastka 36/1956
Platnosť od 28.12.1956 do31.05.1990
Účinnosť od 01.01.1957 do31.05.1990
Zrušený 173/1990 Zb.

68

Zákon

z 20. decembra 1956

o organizácii telesnej výchovy

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Telesná výchova ako významná zložka kultúry je v ľudovej demokracii neodlučiteľnou súčasťou socialistickej výchovy.

(2) Úlohou telesnej výchovy je predovšetkým udržiavať a zlepšovať zdravie ľudu, zvyšovať jeho telesnú zdatnosť, pracovnú výkonnosť a brannú pripravenosť, vychovávať k odhodlanosti a chrabrosti pri obrane vlasti a jej ľudovodemokratického zriadenia v duchu socialistického vlastenectva a prispievať tak k boju za udržanie svetového mieru.

(3) Štát všestranne podporuje rozvoj telesnej výchovy.

§ 2

(1) V záujme rozšírenia účasti a posilnenia aktivity a iniciatívy pracujúcich zveruje sa organizovanie a riadenie dobrovoľnej telesnej výchovy a zabezpečovanie jej plánovitého rozvoja jedinej dobrovoľnej telovýchovnej organizácii (ďalej len „telovýchovná organizácia“).

(2) Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky a Slovenský výbor pre telesnú výchovu a šport pri Sbore povereníkov sa zrušujú. Ďalej sa zrušujú výbory pre telesnú výchovu a šport zriadené národnými výbormi.

§ 3

(1) Telovýchovná organizácia je predstaviteľkou celého telovýchovného hnutia. Jej vrcholné orgány vytyčujú najmä jednotné zásady pre vykonávanie všetkej telesnej výchovy, starajú sa o vedeckú a výskumnú činnosť v telesnej výchove, o výchovu telovýchovných pracovníkov a o ich rozmiestňovanie, o medzinárodné športové styky a plánovitú výstavbu a údržbu telovýchovných zariadení a o ich účelné využitie.

(2) Pri vytyčovaní jednotných zásad pre vykonávanie telesnej výchovy vrcholné orgány telovýchovnej organizácie dbajú na zdravotné zásady stanovené Ministerstvom zdravotníctva a na pedagogické zásady stanovené Ministerstvom školstva a kultúry a Ministerstvom pracovných síl.

§ 4

Orgány a organizácie, ktoré vykonávajú tiež telesnú výchovu, dbajú pritom na jednotné zásady vytýčené vrcholnými orgánmi telovýchovnej organizácie.

§ 5

(1) Ústredný výbor telovýchovnej organizácie udeľuje čestné tituly „Majster športu“, „Vzorný cvičiteľ“ a „Vzorný tréner“, prejavuje verejné uznania a predkladá vláde návrhy na udelenie ostatných čestných titulov v telesnej výchove podľa vládneho nariadenia č. 15/1956 Zb.

(2) Na ústredný výbor telovýchovnej organizácie prechádza pôsobnosť Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport v odbore plánovania a tvorby cien, pokiaľ sa týka cien vstupného na športové podniky a náhrad v odbore domáceho cestovného ruchu za služby poskytované zariadeniami telovýchovnej organizácie.

§ 6

(1) Národný majetok, ktorý je určený prevažne na vykonávanie dobrovoľnej telesnej výchovy, sa prevedie buď bezodplatne do vlastníctva telovýchovnej organizácie alebo sa jej odovzdá do trvalého užívania.

(2) Podľa zásad stanovených vládou rozhodne Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami na návrh príslušného orgánu telovýchovnej organizácie, ktoré časti národného majetku prevádzajú sa bezodplatne do vlastníctva telovýchovnej organizácie a ktoré sa jej odovzdávajú do trvalého užívania. Pri nehnuteľnom národnom majetku, ktorý dosiaľ spravovali výbory pre telesnú výchovu a šport a ktorý sa odovzdá telovýchovnej organizácii do trvalého užívania, určí súčasne Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ministerstvami, ktorá rozpočtová organizácia ho bude v budúcnosti spravovať.

(3) Na návrh príslušného orgánu telovýchovnej organizácie zapíšu pozemnoknižné súdy zmeny pozemnoknižných práv na základe rozhodnutia Ministerstva financií podľa odseku 2.

§ 7

(1) Na základe uznesenia Ústrednej rady odborov prechádza majetok telovýchovnej a športovej organizácie Revolučného odborového hnutia ako aj majetok jej telovýchovných jednôt na telovýchovnú organizáciu a jej telovýchovné jednoty.

(2) Na základe uznesenia Ústredného výboru telovýchovnej a športovej organizácie Sokol prechádza majetok tejto organizácie, ako aj majetok jej telovýchovných jednôt na telovýchovnú organizáciu a jej telovýchovné jednoty.

(3) Na návrh príslušného orgánu telovýchovnej organizácie zapíšu pozemnoknižné súdy zmeny pozemnoknižných práv na základe rozhodnutia orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2, prípadne orgánov nimi na to splnomocnených.


§ 8

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, najmä zákon č. 71/1952 Zb. o organizácii telesnej výchovy a športu.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Bukal v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r.

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Inž. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.