Nariadenie vlády č. 7/1956 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu

Čiastka 5/1956
Platnosť od 17.03.1956 do18.12.1963
Účinnosť od 01.01.1956 do18.12.1963
Zrušený 104/1963 Zb.

OBSAH

7

Vládne nariadenie

z 22. februára 1956

o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Starostlivosť o cudzinecký cestovný ruch, ktorá doteraz prislúchala Ministerstvu dopravy, prechádza na Ministerstvo zahraničného obchodu.

§ 2

Doterajšie predpisy o organizácii cudzineckého cestovného ruchu (vládne nariadenie č. 44/1954 Zb., o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy) zostávajú s výnimkou uvedenou v § 1 nedotknuté; v odbore cudzineckého cestovného ruchu je teda minister zahraničného obchodu najmä tiež oprávnený v medziach zásad, ktoré ustanoví vláda, zriaďovať, meniť a zrušovať jednotlivé organizačné útvary a určovať ich organizačnú formu, sídlo, pôsobnosť a územný obvod.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykoná ho minister zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dvořák v. r.