Nariadenie vlády č. 28/1956 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych

Čiastka 16/1956
Platnosť od 19.07.1956
Účinnosť od 01.07.1956

OBSAH

28

Vládne nariadenie

zo 4. júla 1956

o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

Vysoké školy poľnohospodárske včítane školských majetkov prechádzajú z pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva do pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry.


§ 2

Ustanovenia § 3 a 4 vládneho nariadenia č. 108/1952 Zb., o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych, sa zrušujú.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1956; vykonajú ho ministri školstva a kultúry a poľnohospodárstva a lesného hospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.