15

Vládne nariadenie

z 25. apríla 1956

o čestných uznaniach v telesnej výchove a športe

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach, v znení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 14/1956 Zb.:


§ 1

Pre ocenenie športovcov, cvičiteľov, trénerov a iných telovýchovných pracovníkov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a úspechy telesnej výchovy a športu,

1. zavádzajú sa čestné tituly:

a) „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“,

b) „Zaslúžilý majster športu“,

c) „Zaslúžilý cvičiteľ“,

d) „Zaslúžilý tréner“,

e) „Majster športu“,

f) „Vzorný cvičiteľ“,

g) „Vzorný tréner“;

2. prejavuje sa verejné uznanie.

Čestné tituly

§ 2

(1) Čestný titul „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“ sa udeľuje zvlášť zaslúžilým a mimoriadne vynikajúcim pracovníkom v telesnej výchove a športe, ktorí obetavo pracovali v telovýchovnom hnutí najmenej 15 rokov a významne prispeli k úspechom, dosiahnutým československou telesnou výchovou a športom.

(2) Tento čestný titul udeľuje prezident republiky na návrh vlády.

§ 3

(1) Čestný titul „Zaslúžilý majster športu“ sa udeľuje zvlášť vynikajúcim športovcom, ktorí dosiahli mimoriadne športové úspechy a preslávili meno československej telesnej výchovy a športu.

(2) Čestné tituly „Zaslúžilý cvičiteľ“ a „Zaslúžilý tréner“ sa udeľujú zvlášť zaslúžilým a vynikajúcim cvičiteľom a trénerom, ktorí obetavo pracovali v telovýchovnom hnutí najmenej 10 rokov, zvlášť vynikli v nadšenej cvičiteľskej (trénerskej) činnosti a vychovali viacej vynikajúcich cvičencov a športovcov alebo viacej celých kolektívov.

(3) Tieto čestné tituly udeľuje vláda na návrh Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky.

§ 4

(1) Čestný titul „Majster športu“ sa udeľuje vynikajúcim športovcom, ktorí dosiahli vysoké športové majstrovstvo a mimoriadne športové výsledky.

(2) Čestné tituly „Vzorný cvičiteľ“ a „Vzorný tréner“ sa udeľujú cvičiteľom a trénerom, ktorých mimoriadne úspechy v telovýchovnej cvičiteľskej (trénerskej) práci výrazne prevyšujú výkony a výsledky práce iných cvičiteľov a trénerov a ktorí príkladným a nadšeným plnením všetkých svojich povinností sa stali vzorom, strhujúcim k nasledovaniu.

(3) Tieto čestné tituly udeľuje Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky, a to u cvičiteľov a trénerov spravidla na návrh ústredného orgánu telovýchovného úseku, v ktorom cvičiteľ alebo tréner pracuje.

§ 5

Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport pri vláde Republiky československej určuje bližšie podmienky pre udeľovanie čestných titulov „Zaslúžilý majster športu“ a „Majster športu“.

§ 6

(1) Pracovníci, ktorým sa udelil čestný titul, dostanú zároveň listinu o udelení čestného titulu (diplom).

(2) S čestnými titulmi je spojené právo nosiť čestný odznak.

(3) Diplom a čestný odznak odovzdá poctenému predseda Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky, prípadne osoba, ktorú tým poverí.

§ 7

Pri udelení čestného titulu „Zaslúžilý pracovník v telesnej výchove a športe“ možno poskytnúť čestný dar alebo čestný plat; udeľuje ich prezident republiky na návrh vlády.

§ 8

Verejné uznanie

(1) Pracovníkom, ktorí svojou iniciatívnou a obetavou prácou získali zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu, sa prejavuje verejné uznanie.

(2) Verejné uznanie prejavuje predseda Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Československej republiky.

(3) Pracovníci, ktorým sa prejavilo verejné uznanie, dostanú o tom listinu (diplom).


§ 9

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády a predseda Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport pri vláde Republiky československej.


Široký v. r.