Opatrenie č. 25/1956 Zb.Zákonné opatrenie o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach

Čiastka 15/1956
Platnosť od 07.07.1956 do17.06.1960
Účinnosť od 01.01.1956 do17.06.1960
Zrušený 75/1960 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Nárdoného zhromaždenia č. 37/1956 Zb. zo dňa 1. augusta 1956.

25

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 28. júna 1956

o riaditeľských fondoch v strojových a traktorových staniciach

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Pre podnietenie hmotného záujmu pracovníkov strojových a traktorových staníc (ďalej len „stanice“) na ďalšom zvyšovaní výnosov poľnohospodárskych plodín, na plnení výrobnofinančného plánu a na znižovaní vlastných nákladov, na zlepšení kultúrnych a sociálnych podmienok týchto pracovníkov a na zvýšení iniciatívy a zodpovednosti riaditeľov staníc sa zriaďuje v staniciach riaditeľský fond (ďalej len „fond“).

§ 2

(1) Do fondu plynú prídely v sumách určených podľa

a) výšky naturálnych odmien za prácu staníc;

b) výšky peňažných odmien za prácu staníc;

c) počtu hektárov vykonanej jesennej orby, podmietky, senokosby, medziriadkovej kultivácie, vykonaného zberu úrody kombajnami a zberu slamy;

d) výšky úspor docielených znížením vlastných nákladov určených výrobno-finančnými plánmi staníc.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva prevádza prídely do fondu zo štátneho rozpočtu.

§ 3

(1) Z naturálnych odmien odovzdaných oprávneným vykupovačom za práce staníc sa určuje prídel do fondu vo výške 5 % z cien, ktorými v bežnom roku sa oceňujú naturálne odmeny.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva môže po dohode s Ministerstvom financií a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie meniť určenú výšku prídelov z naturálnych odmien.

(3) Prídely z naturálnych odmien sa fondu poskytujú pod podmienkou, že sa splnil plán odvodov naturálnych odmien stanice včítane zvyškov z minulého obdobia, ktoré sa majú vyrovnať v bežnom roku; pre poskytnutie prídelu z naturálnych odmien odovzdaných jednotným roľníckym družstvom (ďalej len „družstvo“) je okrem toho potrebné, aby družstvo docielilo výnos určený typovou zmluvou medzi stanicou a družstvom. Ďalšou podmienkou poskytnutia tohto prídelu v neskrátenej výške je neprekročenie plánovaných nákladov (§ 7).

(4) Prídely do fondu z naturálnych odmien za odovzdané mäso a mlieko sa znižujú o 5 %, ak nesplnila stanica celoročný plán senokosby.

(5) Ak sa zmluvné výnosy v jednotlivých družstvách prekročili, zvyšujú sa prídely z naturálnych odmien do fondu o 5 % za každé percento prekročenia zmluvných výnosov, najviacej však o 100 % prídelu.

§ 4

(1) Z peňažných odmien platených za práce staníc sa poskytuje prídel vo výške 2 % zaplatených peňažných odmien pod podmienkou, že sa splnil v priemerných hektároch ročný plán výkonov v poľných prácach a výmlate a pod podmienkou splnenia plánu príjmov na 100 %. Pri splnení plánu príjmov na 90 % alebo menej sa tento prídel neposkytuje. Za každé percento splnenia plánu príjmov nad 90 % sa poskytuje 10 % prídelu, na ktorý by stanica mala nárok pri splnení plánu príjmov na 100 %. Ďalšou podmienkou poskytnutia tohto prídelu v neskrátenej výške je neprekročenie plánovaných nákladov (§ 7).

(2) Z príjmov za práce pre zber úrody roku 1955 a roky predošlé sa prídel do fondu neposkytuje.

§ 5

(1) Prídely do fondu sú za každý skutočne vykonaný hektár jesennej orby 1,80 Kčs, podmietky 1,50 Kčs, zberu úrody obilnými kombajnami 1,70 Kčs, senokosby 1,- Kčs, medziriadkovej kultivácie 1,50 Kčs.

(2) Tieto prídely sa prevádzajú do fondu pod podmienkou, že stanica splnila plán uvedených prác, a pokiaľ ide o družstvá, v akosti a v termínoch určených typovými zmluvami medzi stanicou a družstvami.

(3) Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva môže po dohode s Ministerstvom financií a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie meniť a doplňovať druhy prác, za ktoré sa poskytujú prídely do fondu, ako aj výšku prídelov.

(4) Za každý hektár uvedených prác vykonaných nad určený plán sa poskytujú prídely do fondu v dvojnásobnej výške.

§ 6

(1) Do fondu sa prevádza 25 % skutočne docielených úspor vlastných nákladov určených výrobno-finančným plánom pod podmienkou, že stanica splnila v priemerných hektároch ročný plán poľných prác a výmlatu.

(2) Pri určení výšky úspory dosiahnutej znížením vlastných nákladov sa nezapočítavajú do tejto úspory sumy, ktoré vyplynuli z príčin, ktoré nezávisia od výrobnej činnosti staníc.

§ 7

Prídely do fondu z naturálnych a peňažných odmien možno previesť v plnej výške, ak neprekročí stanica plánované náklady. Pri prekročení plánovaných nákladov sa znižuje prídel do fondu za každé percento prekročených nákladov o dvojnásobok percent počítaných z prídelov do fondu. Ak presahuje prekročenie plánovaných nákladov 10 %, odpadá prídel z naturálnych a peňažných odmien do fondu vôbec.

§ 8

(1) Celkový ročný prídel plynúci do fondu nesmie prekročiť 5 % ročného mzdového fondu pracovníkov stanice prepočítaného na skutočný rozsah vykonaných poľnohospodárskych prác včítane výmlatu.

(2) Výška prídelov prevádzaných do fondu sa určuje podľa schválenej ročnej súvahy. Prídely za každý hektár vykonanej medziriadkovej kultivácie sa prevádzajú do fondu 31. júlom toho istého roku, prídely za každý hektár vykonanej podmietky, vykonaného zberu úrody kombajnami a senokosby 31. októbrom toho istého roku a prídely za každý hektár vykonanej jesennej orby 31. januárom nasledujúceho roku.

(3) Výšku prídelu preskúmava pôdohospodárska správa rady krajského národného výboru a schvaľuje ju rada krajského národného výboru.

§ 9

(1) Prostriedky fondu používa riaditeľ stanice:

a) na rozširovanie, zlepšovanie a zdokonaľovanie výroby, na výstavbu a opravy obytných domov spravovaných stanicou a na technické zdokonaľovanie výroby (realizácia zlepšovacích návrhov a pod.) i mimo rámca plánovaných investícií, a to vo výške 40 % prostriedkov fondu;

b) na výplatu individuálnych odmien víťazom socialistických súťaží, pracovníkom stanice za vynikajúce pracovné výkony, na úhradu poukazov na rekreáciu pracujúcich a na výplatu jednorazových výpomocí pracovníkom stanice;

c) na zlepšenie kultúrnej, sociálnej, hygienickej, zdravotnej a bezpečnostnej starostlivosti o pracovníkov stanice (na zriaďovanie detských zariadení, klubovní a stredísk traktorových brigád, na nákup inventára pre tieto zariadenia, na telovýchovné účely a pod.).

(2) Výdavky na vrub fondu môžu sa vykonávať len vo výške súm, ktoré sa do fondu už previedli. Zakazuje sa vydávanie prostriedkov na vrub súm, ktorých prevedenie do fondu sa ešte len očakáva.

(3) Rozpočet fondu schvaľuje riaditeľ stanice po prejednaní so závodným výborom. O použití prostriedkov fondu, najmä o účele a výške vynaložených súm, treba upovedomiť všetkých pracovníkov stanice.

§ 10

Kontrola prevádzania určených súm do fondu a vydávania týchto prostriedkov v staniciach prislúcha Ministerstvu financií. Právo Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na vykonanie tejto kontroly a jeho zodpovednosť za ňu zostávajú nedotknuté.

§ 11

Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vydá po dohode s Ministerstvom financií a jednotnou odborovou organizáciou podrobné smernice na vykonanie tohto zákonného opatrenia.


§ 12

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956; vykoná ho minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva po dohode s ministrom financií.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.