Zákon č. 59/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií

Čiastka 31/1956
Platnosť od 19.12.1956 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1966
Zrušený 113/1966 Zb.

59

Zákon

z 30. novembra 1956,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. 1

Zákon č. 75/1952 Zb. o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií, sa mení a doplňuje takto:

1. § 1 ods. 1 písm. a) znie:

„družstvá a ich organizácie s výnimkou jednotných roľníckych družstiev;“

2. § 2 znie:

㤠2

Z čoho sa platí daň

Družstvá, ich organizácie a osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. c) platia daň zo zisku z celej svojej činnosti a z hospodárenia celým svojím majetkom, podniky dobrovoľných a iných organizácií platia daň zo zisku z hospodárskej činnosti.“

3. § 5 znie:

㤠5

Sadzba dane

(1) Daň je

1. u výrobných družstiev:
pri rentabilite
do 3 %25 % z dani podrobeného zisku
nad 3 % do 5 %25 % z časti dani podrobeného zisku, ktorá sa rovná 3 % úplných vlastných nákladov, a 50 % zo zvyšku zisku,
nad 5 % do 8 %35 % z časti dani podrobeného zisku, ktorá sa rovná 5 % úplných vlastných nákladov, a 55 % zo zvyšku zisku,
nad 8 % do 12 %42,5 % z časti dani podrobeného zisku, ktorá sa rovná 8 % úplných vlastných nákladov, a 65 % zo zvyšku zisku,
nad 12 % do 15 %50 % z časti dani podrobeného zisku, ktorá sa rovná 12 % úplných vlastných nákladov, a 75 % zo zvyšku zisku,
nad 15 % do 20 %55 % z časti dani podrobeného zisku, ktorá sa rovná 15% úplných vlastných nákladov, a 80 % zo zvyšku zisku,
nad 20 % do 25 %61,2 % z časti dani podrobeného zisku, ktorá sa rovná 20 % úplných vlastných nákladov, a 85 % zo zvyšku zisku,
nad 25 %66 % z časti dani podrobeného zisku, ktorá sa rovná 25 % úplných vlastných nákladov, a 90 % zo zvyšku zisku;
2. u spotrebných družstiev a ich organizácií, u sväzov výrobných družstiev a u Ústrednej rady družstiev25 % dani podrobeného zisku;
3. u ostatných družstiev, ako aj u podnikov zväzov výrobných družstiev a u podnikov Ústrednej rady družstiev:
pri dani podrobenom zisku do 50.000 Kčs 40 %
pri dani podrobenom zisku nad 50.000 Kčs do 80.000 Kčs 50 %
pri dani podrobenom zisku nad 80.000 Kčs 60 % dani podrobeného zisku;
4. u podnikov dobrovoľných a iných organizácií: z prvých 80.000 Kčs dani podrobeného zisku
10 % a
zo zvyšku dani podrobeného zisku20 %;
5. u ostatných daňovníkov:
z prvých 80.000 Kčs základu dane 75 % a
zo zvyšku základu dane 90 %.

(2) Družstvám invalidov sa daň podľa odseku 1 č. 1 zníži o sumu, ktorá je 5 % dani podrobeného zisku.

(3) Rentabilitou sa na účely tohto zákona rozumie pomer dani podrobeného zisku k úplným vlastným nákladom.”


Čl. 2

Ustanovenia tohto zákona sa použijú po prvé pre zdanenie ziskov za rok 1956.

Čl. 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykoná ho minister financií.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.