Nariadenie vlády č. 73/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov

Čiastka 39/1956
Platnosť od 30.12.1960 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1957 do31.03.1964
Zrušený 94/1963 Zb.

73

Vládne nariadenie

zo 14. decembra 1956,

ktorým sa prenáša pôsobnosť úradovní ochrany mládeže na výkonné orgány národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Pôsobnosť úradovní ochrany mládeže v odbore Ministerstva spravodlivosti, spočívajúca najmä vo vykonávaní hromadného poručenstva a opatrovanstva, v osobitnej ochrane detí, ktoré nie sú v starostlivosti rodičov, a v činnosti poradnej a pomocnej, sa prenáša s výnimkou uvedenou v § 3 na výkonné orgány okresných národných výborov.

§ 2

Priamy dozor nad orgánmi poverenými starostlivosťou o mládež v odbore národných výborov vykonávajú a ich prácu riadia výkonné orgány krajských národných výborov; ústredný dozor vykonáva Ministerstvo školstva a kultúry.

§ 3

Plnenie úloh právnej ochrany mládeže v pomere k cudzine obstaráva Ústredie pre medzinárodnú právnu ochranu mládeže v odbore Ministerstva spravodlivosti; podrobnosti určí minister spravodlivosti.

§ 4

Minister školstva a kultúry sa splnomocňuje, aby po dohode s ministrom spravodlivosti a financií prípadne s ďalšími zúčastnenými členmi vlády určil podrobnosti pri vykonávaní tohto nariadenia.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957. Vykonajú ho ministri školstva a kultúry a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Dr. Škoda v. r.