Opatrenie č. 14/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa doplňuje zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach

(v znení č. 68/1956 Zb.(nepriamo))

Čiastka 9/1956
Platnosť od 07.05.1956 do10.07.1962
Účinnosť od 01.01.1957 do10.07.1962
Zrušený 62/1962 Zb.

14

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 12. apríla 1956,

ktorým sa doplňuje zákon č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Republiky československej sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach, sa doplňuje a znie:

(3) Prezident republiky, vláda alebo jej členovia a vedúci ústredných orgánov štátnej správy môžu prejavovať verejné uznanie. Podrobnosti určí vláda nariadením, ktoré vydá so súhlasom prezidenta republiky a v ktorom môže tiež určiť, kedy s verejným uznaním sú spojené prednostné práva, výhody a osobitné pocty alebo peňažné a iné odmeny."


Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.