Nariadenie vlády č. 18/1956 Zb.Nariadenie o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov

Čiastka 11/1956
Platnosť od 14.06.1956 do16.05.1967
Účinnosť od 01.01.1957 do16.05.1967
Zrušený 46/1967 Zb.

18

Vládne nariadenie

z 27. apríla 1956

o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov

Vláda Republiky československej nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb.:


§ 1

Odstránenie a urovnanie škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov na základných fondoch v správe hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora alebo rozpočtových organizácií (ďalej len „organizácie“) treba účelne prispôsobiť predpisom o financovaní týchto organizácií, ako i plánovacej metodike. Tieto škody sa odstraňujú a urovnávajú podľa zásad ďalej ustanovených.

§ 2

(1) Investície, ktorými sa odstraňujú poruchy (škody) vyvolané plánovanou prevádzkou banského podniku, najmä poddolovaním, plánuje a vykonáva poškodená organizácia; investičný náklad uhradzuje táto organizácia podľa predpisov o plánovaní a financovaní investícií, bez nároku na náhradu voči banskému podniku.

(2) Generálne alebo bežné opravy, ktorými sa odstraňujú škody vyvolané plánovanou prevádzkou banského podniku, vykonáva taktiež poškodená organizácia; náklad na opravu vo výške spôsobenej škody uhradzuje poškodenej organizácii banský podnik, ktorého prevádzkou bola škoda vyvolaná, z prostriedkov plánovaných na náhradu týchto škôd.

(3) Plánovanou prevádzkou banského podniku podľa odsekov 1 a 2 je banská činnosť vykonávaná podľa plánu schváleného orgánom nadriadeným banskému podniku, ktorej dôsledky na základné fondy banský podnik v predpísanej lehote oznámil ohrozenej organizácii.

(4) Škody na poľnohospodárskej a lesnej pôde ako i na tých porastoch a kultúrach, ktoré sú základnými fondami, sa odstraňujú a urovnávajú obdobne podľa odseku 2; ak sa však odstraňujú také škody investíciami, platí ustanovenie odseku 1.

§ 3

Ak bola škoda vyvolaná neplánovanou prevádzkou banského podniku, odstraňuje ju poškodená organizácia, nech už sa škoda odstraňuje investičnou výstavbou alebo generálnou alebo bežnou opravou (§ 2 ods. 1, 2 a 4), avšak banský podnik uhradzuje poškodenej organizácii náklad vo výške spôsobenej škody, na vrub svojich nákladov.

§ 4

Náhrada sa neposkytuje, ak nemá byť poškodený základný fond opravený alebo inak uvedený do predošlého stavu.

§ 5

Spory medzi poškodenými organizáciami a banskými podnikmi o nároky vyplývajúce z §§ 2 a 3 rozhoduje kompetentný arbitrážny orgán.

§ 6

Pokiaľ toto nariadenie neupravuje náhradu škôd uvedených v § 1 odchylne od všeobecne platných zákonných predpisov, zostávajú tieto predpisy nedotknuté.

§ 7

Vláda môže určiť odchýlky od úpravy vykonanej týmto nariadením, najmä pokiaľ to bude potrebné na riadne plnenie úloh určených štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva.

§ 8

Úprava vykonaná týmto nariadením platí pre odstraňovanie a urovnanie škôd uvedených v § 1, ktoré vzniknú za jeho účinnosti.


§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.