Nariadenie vlády č. 57/1956 Zb.Nariadenie o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev

Čiastka 30/1956
Platnosť od 18.12.1956 do30.06.1968
Účinnosť od 01.01.1957 do30.06.1968
Zrušený 87/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 101/1964 Zb. zrušuje s účinnosťou od 1. júla 1974 vládne nariadenie č. 57/1956 Zb. o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev, pokiaľ upravuje veci dôchodkového zabezpečenia.

57

Vládne nariadenie

z 18. decembra 1956

o nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení členov výrobných družstiev

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 90 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení:


§ 1

Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť členov výrobných družstiev na prípad nemoci (nemocenské poistenie) a na prípad staroby, invalidity a straty živiteľa (dôchodkové zabezpečenie).

§ 2

Osobný rozsah

Toto nariadenie sa vzťahuje na členov výrobných družstiev (ďalej len „družstvá“) a ich rodinných príslušníkov.

§ 3

Vecný rozsah

Ak toto nariadenie neustanovuje ďalej inak, platia o nemocenskom poistení členov družstiev a ich rodinných príslušníkov primerane predpisy o nemocenskom poistení zamestnancov a o ich dôchodkovom zabezpečení primerane predpisy o sociálnom zabezpečení.

Nemocenské poistenie

§ 4

Orgány vykonávajúce nemocenské poistenie

(1) Nemocenské poistenie členov družstiev vykonáva Ústredný zväz výrobných družstiev a jemu podriadené družstevné organizácie a družstvá.

(2) O dávkach nemocenského poistenia členov družstiev rozhoduje osobitný orgán vytvorený z týchto členov.

§ 5

Opravné konanie v nemocenskom poistení

Proti rozhodnutiu o dávke nemocenského poistenia (§ 4 ods. 2) možno sa odvolať ku krajskému zväzu výrobných družstiev a proti jeho rozhodnutiu k Ústrednému zväzu výrobných družstiev; rozhodnutie tohto zväzu je konečné.

§ 6

Úlohy družstva v dôchodkovom zabezpečení

Družstvo plní v dôchodkovom zabezpečení svojich členov úlohy, ktoré predpisy o sociálnom zabezpečení ukladajú zamestnávateľom.

Vykonávacie predpisy

§ 7

Podrobnosti na vykonanie tohto nariadenia určí vyhláškou v úradnom liste

a) Ústredný zväz výrobných družstiev po dohode s Ústrednou radou odborov, pokiaľ ide o nemocenské poistenie členov výrobných družstiev,

b) Štátny úrad sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o ich dôchodkové zabezpečenie.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho predseda vlády a predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia.


Široký v. r.