Zákon č. 167/2000 Z. z.Zákon o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku

Čiastka 73/2000
Platnosť od 01.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

OBSAH

167

ZÁKON

z 10. mája 2000

o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa neštátna1) vysoká škola s názvom Katolícka univerzita v Ružomberku.

(2) Sídlo Katolíckej univerzity v Ružomberku je Ružomberok.

(3) Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa zriaďujú: Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta.

(4) Zriaďovateľom2) Katolíckej univerzity v Ružomberku je Konferencia biskupov Slovenska.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 33a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

2) § 6 ods. 1 a § 33a ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.