Zákon č. 156/1997 Z. z.Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Čiastka 70/1997
Platnosť od 05.06.1997
Účinnosť od 01.07.1997

OBSAH

156

ZÁKON

z 15. mája 1997

o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa vysoká škola s názvom Akadémia umení v Banskej Bystrici.

(2) Sídlom Akadémie umení v Banskej Bystrici je Banská Bystrica.

(3) Na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa zriaďujú: Fakulta múzických umení v Banskej Bystrici a Fakulta výtvarných umení v Banskej Bystrici.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.